top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Sprawozdanie dotyczące porozumień w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych dnia 9 września 2012 roku opublikowało sprawozdanie, w którym odnosi się do problematyki podziału kosztów usług nietworzących wartości niematerialnych przez podmioty powiązane.

Porozumienia w sprawie podziału kosztów w ramach grupy stają się coraz powszechniejsze, gdyż pozwalają przedsiębiorstwom powiązanym oszczędzać koszty, uzyskiwać korzyści skali, dzielić się ryzykiem, umiejętnościami i zasobami.

Opublikowane sprawozdanie powinno być postrzegane jako uzupełnienie istniejących wytycznych Wspólnego Forum w sprawie usług wewnątrzgrupowych o niskiej wartości dodanej. Skoncentrowano się w nim na kwestiach problematycznych dla strony kontrolującej i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. Wspólne Forum położyło w sprawozdaniu duży nacisk na badanie zgodności porozumienia w sprawie podziału kosztów z zasadą ceny rynkowej w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych. Porozumienie takie powinno mieć następujące cechy:

 • porozumienie powinno być opłacalne z punktu widzenia działalności gospodarczej,
 • treść ekonomiczna powinna być zgodna z warunkami porozumienia w sprawie podziału kosztów,
 • warunki porozumienia w sprawie podziału kosztów powinny być zgodne z zasadą ceny rynkowej, biorąc pod uwagę okoliczności znane lub racjonalnie przewidywalne w momencie zawarcia porozumienia,
 • każdy uczestnik oczekuje uzasadnionych korzyści,
 • udział w kosztach użytkownika powinien odpowiadać jego udziałowi w spodziewanych korzyściach,
 • spodziewane korzyści można racjonalnie ocenić pod względem wydajności lub skuteczności w ujęciu ilościowym lub jakościowym,
 • uczestnik porozumienia może wnieść wkład pieniężny lub niepieniężny i w związku z tym nie wymaga się aktywnego uczestnictwa,
 • poziom wpływu na proces decyzyjny będzie się różnić w zależności od rodzaju porozumienia w sprawie podziału kosztów, wiedzy fachowej uczestników oraz wysokości kosztów przydzielonych dla poszczególnych uczestników,
 • jeżeli dana usługa będąca przedmiotem porozumienia w sprawie podziału kosztów jest świadczona również na rzecz podmiotów niebędących uczestnikami tego porozumienia lub jest świadczona przez takie podmioty, należy ją wycenić po cenie rynkowej,
 • jeżeli uczestnicy przystępują do porozumienia w sprawie podziału kosztów lub odstępują od niego, wówczas udziały należy skorygować / zrównoważyć zgodnie
  z zasadą ceny rynkowej.

Sprawozdanie zawiera również wykaz informacji, które powinny zostać przedstawione kontrolerom przy ewentualnym badaniu czy dane porozumienie spełnia zasadę ceny rynkowej. Niektóre aspekty, jak na przykład test spodziewanych korzyści, klucze podziału wkładu każdego z uczestników porozumienia czy sposoby pomiaru wkładów niepieniężnych, omówiono we wskazanym sprawozdaniu Wspólnego Forum UE ds. cen transferowych w sposób bardziej szczegółowy.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991