Najważniejsze polskie akty prawne w zakresie cen transferowych.

Nazwa aktu prawnegoPobierz
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
  (Dz.U. Nr 21, poz. 86)
 CIT
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
  (Dz.U. Nr 80, poz. 350)
 PIT
 • Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  (Dz. U. Nr 137, poz. 926)
 OP
 • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
  (Dz. U. Nr 54, poz. 535)
 VAT
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
  (Dz.U. Nr 121, poz. 591)
 UoR
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  (Dz.U. Nr 94 poz. 1037)
 KSH
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
  (Dz.U. Nr 83 poz. 930)
KKS
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  (Dz.U. Nr 197 poz. 1661)
UoODP
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu
  i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu
  i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160 poz. 1268)
 RMF CIT
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
  (Dz.U. 2013 poz. 768)
RMFzCIT
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu
  i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu
  i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1267)
 RMF PIT
 •  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
  (Dz.U. poz. 767)
RMFzPIT
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2013 poz. 494)
 RMF raje podatkowe
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr 240 poz. 2061)
RMFinf