Refaktura w transakcjach podmiotów powiązanych

Wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzą do zawierania transakcji, w których jeden z podmiotów świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz drugiego przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach współpraca pomiędzy tymi podmiotami odbywa się na zasadzie rozliczenia kosztów zakupionej uprzednio przez pierwszy podmiot usługi i przeniesieniu jej wartości na drugi powiązany podmiot.

Continue reading