VAT a transakcje podmiotów powiązanych

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi regulowane są przepisami ustaw podatkowych i rozporządzeń. W niniejszym artykule odniesiono się do kwestii transakcji zawieranych przez powiązane przedsiębiorstwa na gruncie uVAT.

Continue reading

Refaktura w transakcjach podmiotów powiązanych

Wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzą do zawierania transakcji, w których jeden z podmiotów świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz drugiego przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach współpraca pomiędzy tymi podmiotami odbywa się na zasadzie rozliczenia kosztów zakupionej uprzednio przez pierwszy podmiot usługi i przeniesieniu jej wartości na drugi powiązany podmiot.

Continue reading