Autor: Natalia Kaczorowska, DMS TAX

W ostatnich czasach można odnotować coraz większą rolę cen transferowych w planowaniu podatkowym przedsiębiorstw powiązanych. Związane jest to z ciągle rosnącą liczbą podmiotów powiązanych działających nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych. A co za tym idzie rośnie również liczba transakcji zawieranych pomiędzy tymi przedsiębiorstwami generującymi pewne ryzyka w obszarze cen transferowych.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa podatkowego podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi czy to krajowymi czy też zagranicznymi zobligowani są tymi przepisami do przygotowania odpowiedniej dokumentacji podatkowej cen transferowych. W ramach niniejszej dokumentacji podatnicy przekazują organom podatkowym szereg informacji na temat warunków zawarcia niniejszych transakcji wraz ze wskazaniem wszystkich czynników mogących mieć wpływ na sposób ustalenia tych warunków.

Wskazana dokumentacja stanowi źródło informacji w zakresie funkcji pełnionych przez strony danej transakcji, zaangażowanych aktywów czy też ryzyka ponoszonego w związku z jej realizacją. Ponadto warto również wskazać, że w ramach niniejszej dokumentacji podatnik powinien w odpowiedni sposób potwierdzić rynkowe warunki zawarcia danej transakcji. Niemniej jednak udowodnienie rynkowości w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi nastręcza przedsiębiorstwom wiele trudności i wymaga przeprowadzenia wielowymiarowej analizy specyfiki danej transakcji.

Niestety jednak podatnicy bardzo często obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej traktują jako „zło konieczne” i nie przestrzegają zasady przygotowywania dokumentacji na bieżąco. Takie postępowanie może doprowadzić do sytuacji, w której podatnik nie będzie w pełni przygotowany na kontrolę organu w zakresie transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. Co w niektórych przypadkach może skutkować ryzykiem podatkowym związanym z brakiem takowej dokumentacji podatkowej bądź niewłaściwym jej przygotowaniem.

Podatnicy nagminnie przekładają sporządzenie dokumentacji podatkowej na później, kiedy to tzw. „później” w wielu przypadkach nigdy nie następuje. A zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma 7 dni na przedłożenie organom podatkowym  kompletnej dokumentacji podatkowej cen transferowych, liczonych od daty zgłoszenia żądania przez te organy. Powyższe wskazuje jednak na to, iż w praktyce bardzo często podatnicy bagatelizują obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, zakładając, iż nie wystąpi u nich kontrola w tym zakresie. Zakładają oni, iż jeśli jednak pojawiłaby się taka kontrola, zdołają przygotować wymaganą dokumentację podatkową w przeciągu 7 dni. Niestety jednak nie zdają sobie sprawy z tego, iż przygotowanie rzetelnej i spełniającej określone przepisami wymogi dokumentacji jest niezwykle skomplikowanie i w takim krótkim okresie praktycznie nie możliwe do wykonania.

Ponadto w tym czasie podatnik nie ma możliwości przeprowadzenia odpowiednich wiarygodnych i rzetelnych analiz i porównań. Czas 7 dni podatnicy co najwyżej wykorzystają na identyfikacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jakie miały miejsce w danym okresie, ustalenie ich wartości, czy też zebranie informacji na temat pozostałych dodatkowych dokumentów jakie powinny stanowić część dokumentacji np. umowy, aneksy do tych umów, faktury, zlecenia, cenniki, kalkulacje, itp.

Należy zauważyć, iż organ podatkowy przychodząc na kontrolę nie przedkłada podatnikowi dokładnej informacji na temat transakcji, do których chciałby skontrolować dokumentację podatkową. Bowiem żądanie organu dotyczy wszelkich dokumentów, które podatnik winien przygotować do transakcji jakie zawiera z podmiotami powiązanymi. A zatem to na podatniku ciąży prawidłowe określenie dokumentów i informacji jakie powinien przedłożyć organowi wraz z ustaleniem właściwych transakcji. W wielu przypadkach może rodzić to spore trudności, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie posiada jasno sprecyzowanych zasad obiegu dokumentów i przygotowywania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Brak opisanych zasad w zakresie cen transferowych w danym przedsiębiorstwie może doprowadzić do nieuchronienia się przedsiębiorstwa przed poniesieniem sankcji karnych związanych z brakiem bądź nierzetelnym przygotowaniem takiej dokumentacji w przypadku niespodziewanej kontroli. 

Podatnicy pozostawiając obowiązek przygotowania dokumentacji dopiero na moment ewentualnej kontroli, generują znaczne ryzyko narażając całe przedsiębiorstwo na doszacowanie przez organ podatkowy stawki 50% podatku w związku z różnicą jaka może wystąpić pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika, a określonym prze organy. W związku z czym tak ważne jest, aby podatnicy przygotowywali dokumentacje na bieżąco, a już w trakcie zawierania umów z podmiotami powiązanymi mieli na uwadze, iż może ich również dotyczyć obowiązek w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W związku z powyższym zaniedbania w zakresie cen transferowych mogą przysporzyć przedsiębiorstwu dodatkowych problemów oraz poniesienia wydatków związanych z nieprzestrzeganiem określonych wymogów. Podatnicy bardzo często uważają, iż transakcje jakie zawierają z powiązanymi podmiotami są bezpieczne i zawierane w myśl zasady ceny rynkowej. Niestety w praktyce bardzo często okazuje się, iż zawierane umowy i ustalone w nich wynagrodzenie nie są ustalone w oparciu o zasady rynkowe. Dlatego też rekomendowanym działaniem dla podatników jest sporządzanie dokumentacji podatkowej na bieżąco i już w momencie zawierania transakcji podatnik powinien mieć na uwadze obowiązek dokumentacyjny. Poza tym przedsiębiorstwa powinny posiadać argumenty potwierdzające rynkowość transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi i w taki sposób zarządzać obszarem cen transferowych danego przedsiębiorstwa, aby w efektywny sposób przeprowadzać planowanie podatkowe.  

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *