Autor: Natalia Kaczorowska, DMS TAX

18 lipca 2013 roku weszły w życie nowelizacje rozporządzeń w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych i prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych i prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej Rozporządzenia).

Nowelizacja Rozporządzeń związana jest z dostosowaniem polskich regulacji w zakresie cen transferowych do Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych (dalej: Wytyczne OECD) oraz prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych. Zakres zmian jakie wnoszą nowelizacje jest szeroki i różnorodny.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o dodaniu do Rozporządzeń w §3 ust. 2 regulacji rozszerzającej opis co organy podatkowe i organy kontroli skarbowej powinny wziąć pod uwagę przy szacowaniu podstawy opodatkowania. Związane jest to z uwzględnieniem nowych rozwiązań w zakresie analizy porównywalności usług o niskiej wartości dodanej, zaprezentowanych w rozdziale 5 Rozporządzeń odnoszącym się do szczególnych przypadków i warunków ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług oraz w rozdziale 5a omawiającym restrukturyzacje działalności.

Minister finansów poprzez dodanie ust. 2a w omawianym §3 dokonał doprecyzowania zasad jakie powinny uwzględnić organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy wyborze metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania.
W szczególności powinny one brać pod uwagę: przebieg transakcji, dostępność wiarygodnych informacji oraz porównywalność transakcji lub podmiotów.

Ponadto w tym miejscu należy również wskazać, iż słusznie uchyleniu uległ §12 ust. 3 Rozporządzeń – wskazujący w swej pierwotnej wersji na pierwszeństwo w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Niemniej w dalszym ciągu nowelizacji wymagają zapisy ustaw podatkowych w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, odnoszące się do zagadnienia cen transferowych, a wskazujące na pierwszeństwo w stosowaniu metod podstawowych czyli: metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metody ceny odprzedaży oraz metody rozsądnej marży („koszt plus”).

Przechodząc do rozdziału 2 zatytułowanego analiza porównywalności transakcji w §6 uszczegółowione zostały zapisy w zakresie dokonywania ww. analizy, które jednocześnie dostosowano do Wytycznych OECD w tym zakresie. Ustawodawca ponadto wskazuje na konieczność przeprowadzenia procesu analizy porównywalności w celu ustalenia, czy warunki na jakich została zawarta transakcja z podmiotem powiązanym, odpowiadają warunkom transakcji, jaką zawarłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, bądź też warunkom transakcji porównywalnej, jaką dany podmiot zawarł z podmiotem niezależnym.

Kolejną nowelizacją w zakresie analizy porównywalności jest dodanie przez ustawodawcę w ust. 4 omawianego §6, czynników porównywalności jakie należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu analizy porównywalności. Wskazówki w tym zakresie zostały zaczerpnięte z Wytycznych OECD i szczegółowo prezentują poszczególne etapy analizy porównywalności.

Ostatnią zmianą jaka została wprowadzona do Rozporządzeń odnoszącą się do analizy porównywalności, jest doprecyzowanie, iż strategia gospodarcza powinna obejmować również wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

W zakresie sposobu stosowania metody i podziału zysków znowelizowany został również §17 poprzez dodanie ust. 1a, w którym ustawodawca doprecyzował sposób stosowania metody podziału zysków w zakresie sposobu określania kwoty zysku do podziału. Zgodnie z przepisem łączne zyski określa się przy zastosowaniu wspólnego standardu rachunkowości i wspólnej waluty, jeśli podmioty powiązane, dla których ten zysk jest wyznaczany, stosują wspólny standard rachunkowości i prowadzą księgi rachunkowe we wspólnej walucie. W przeciwnym wypadku łączne zyski określa się przez zastosowanie jednego ze standardów i jednej z walut, jakie stosują podmioty powiązane.

Przechodząc do prac badawczo-rozwojowych, doprecyzowaniu uległ §22, odnoszący się do korzyści uzyskanych z wyników badań, które powinny zostać przypisane do danego podmiotu powiązanego kierując się wynikami przeprowadzonej wcześniej analizy porównywalności. Tym samym zapisy Rozporządzeń kolejny raz zostały dostosowane do Wytycznych OECD w powyższym zakresie.

Wprowadzony przez ustawodawcę §22a odnosi się do przypadku, w którym  jeśli podmiot powiązany przedstawi organom opis transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej, wówczas organy te dokonują badania warunków ustalonych przez podmioty powiązane dla tego rodzaju transakcji na podstawie przedłożonego przez dany podmiot opisu. Oczywiście przy zachowaniu prawa organów do żądania dodatkowych wyjaśnień i  dokumentów.

Kolejną zmianą odnoszącą się do usług o niskiej wartości jest zaprezentowanie przez ustawodawcę definicji wydatków akcjonariusza szczegółowo określoną w §22a ust. 5 Rozporządzeń.

Jedną z poważniejszych zmian jest dodanie rozdziału 5a odnoszącego się wprost do rozdziału IX Wytycznych OECD w zakresie restrukturyzacji działalności. W ramach niniejszego rozdziału ustawodawca uprawnia organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do badania zgodności warunków ustalonych lub narzuconych przy restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.

Ostatnią już zmianą w Rozporządzeniach, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę jest dodanie w §25 ust. 11 pkt 16-19 przepisów odnoszących się do procedur trójstronnych. Zmiany te pozwalają na prowadzenie trójstronnej procedury unikania podwójnego opodatkowania w przypadku, gdy porozumienie między dwoma państwami, które są bezpośrednio zaangażowane, nie jest wystarczające. Dodanie odrębnych przepisów w pkt 16 i 17 umożliwia ograniczenie w stosowaniu przepisów proceduralnych oraz wiążącego charakteru wyniku procedury do przypadków, gdy minister przystąpi do procedury trójstronnej jako uczestnik.

Pełna treść zmian:

RMFzCIT
RMFzPIT

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *