Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie przyjęła wytyczne w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się.

Propozycje ONZ sformułowano w podręczniku, który stanowi odpowiedź na wyrażaną przez kraje rozwijające się potrzebę stworzenia prostych i przejrzystych wytycznych w zakresie cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji przeprowadzanych w ramach grup międzynarodowych.

Niniejsza publikacja adresowana jest do krajów próbujących wdrożyć zasadę ceny rynkowej do swoich uregulowań dotyczących cen transferowych. Kierując się takim podejściem, kraje te będą mogły dążyć do minimalizacji liczby sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, a także polepszenia postrzegania przez potencjalnych inwestorów klimatu inwestycyjnego panującego w danym państwie.

Intencją autorów wytycznych było skupienie się na praktycznych aspektach zagadnienia cen transferowych, a także zachęcenie krajów rozwijających się do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu międzynarodowych przepisów dotyczących cen transferowych.

Wytyczne mają pomóc w całościowym zrozumieniu zagadnienia cen transferowych oraz zwiększyć zaufanie między podatnikami a organami podatkowymi, zarówno poprzez wskazanie drogi wyeliminowania pewnych problemów, jak i szybszego ich rozwiązywania.

Ponadto na potrzeby wytycznych stworzono termin mis-pricing (błędna cena) oznaczający cenę, która nie jest zgodna z zasadą ceny rynkowej. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla decydentów i urzędników dotyczące zastosowania zasady ceny rynkowej, jednak nie ma ona charakteru nakazowego.

W szczególności w wytycznych uwzględniono fakt, że potrzeby oraz możliwości krajów w zakresie uregulowań dotyczących cen transferowych będą ewoluować. Dlatego też kraje rozwijające się powinny korzystać z wcześniejszych doświadczeń  krajów rozwiniętych.

Wytyczne wskazują także w jaki sposób podejście do cen transferowych, opierające się na zasadzie ceny rynkowej, może działać efektywnie w krajach rozwijających się, poprzez zapewnienie osiągania uczciwego i przewidywalnego wyniku finansowego podmiotom działającym na rynkach takich krajów. Wydana publikacja daje również wyjaśnienie dlaczego te właśnie podejście zyskało powszechną akceptację, wliczając w to „Modelową Konwencję ONZ w sprawie podwójnego opodatkowania pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się” oraz „Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu  i majątku”.

Podręcznik wydany przez ONZ jest zgodny z Wytycznymi OECD, ponieważ są one szeroko stosowane zarówno przez kraje rozwijające się, jak i rozwinięte.

Zawartość podręcznika

Podręcznik ONZ podzielony jest na X Rozdziałów składających się w większości
z kilku podrozdziałów.

 • Rozdział I zawiera wprowadzenie do cen transferowych, w którym zaprezentowano ogólne informacje związane z definicją cen transferowych, ewolucją cen transferowych oraz wskazano globalne systemy cen transferowych.
 • W ramach II Rozdziału omówiono kwestie związane ze strukturą prawną oraz rozwojem przedsiębiorstw międzynarodowych.
 • Rozdział III skupia się na zagadnieniach związanych z ciężarem dowodu, koncepcją bezpiecznej przystani, uprzednich porozumień cenowych, jak i rozstrzygania sporów.
 • W Rozdziale IV autorzy skupili się na zaprezentowaniu kwestii związanych
  z możliwością ustalenia cen transferowych w krajach rozwijających się.
 • V Rozdział zatytułowano Analiza porównywalności – w jego ramach szczegółowo zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy porównywalności, począwszy od uzasadnienia jej przeprowadzenia poprzez proces jej sporządzania, aż do jej zafunkcjonowania.
 • W kolejnym Rozdziale autorzy prezentują metody cen transferowych – tradycyjne metody transakcyjne oraz metody zysku transakcyjnego.
 • Natomiast w Rozdziale VII odnajdziemy informacje na temat międzynarodowych wytycznych w sprawie cen transferowych wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zasad i procedur dokumentacyjnych.
 • Rozdział VIII zatytułowany Audyt i ocena ryzyka informuje o planowaniu badania w zakresie cen transferowych i ocenie ryzyka oraz prezentuje rozwój teorii w tym zakresie.
 • IX Rozdział poświęcono unikaniu i rozwiązywaniu sporów w kontekście krajowym, jak i zagranicznym.
 •  Ostatni X Rozdział opisuje praktyki lokalne w zakresie cen transferowych – odnaleźć w nim można praktyki stosowane m.in. w Brazylii, Chinach czy też południowej Afryce.

Należy zaznaczyć, że w porównaniu z wytycznymi OECD podręcznik ONZ zawiera dodatkowo informacje odnośnie audytu i oceny ryzyka w zakresie cen transferowych oraz najlepszych praktyk stosowanych w krajach rozwijających się.

Podręcznik ONZ (ang.)

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *