W marcu 2014 roku OECD wydała dokument „Transfer Pricing Comparability Data and Developing Countries”, w którym przedstawione zostały cztery możliwe podejścia wychodzące naprzeciw obawom sygnalizowanym przez kraje rozwijające się dotyczącym braku dostępu do danych porównawczych.

Trwające prace nad zmianą V Rozdziału Wytycznych OECD zakładają , że  podatnik do wszystkich sporządzanych dokumentacji cen transferowych powinien załączyć studium porównawcze.  OECD i kraje członkowskie często mają jednak wątpliwości odnośnie dostępności i jakości danych finansowych dotyczących transakcji między podmiotami niepowiązanymi, które mogą być stosowane do porównań. Mają również  znaczne trudności w uzyskaniu dostępu do wiarygodnych danych i informacji w postaci wyników finansowych porównywalnych działalności niezależnych przedsiębiorstw.

Aby możliwe było dokonanie precyzyjnej analizy konieczne jest umożliwienie krajom rozwijającym się dostępu do baz danych finansowych zawierających szczegółowe informacje pozwalające na przeprowadzenie rzetelnej analizy porównywalności przez przedsiębiorstwa powiązane. W publikacji omówione zostały cztery alternatywne podejścia pomocne przy rozwiązaniu wskazanych problemów zaprezentowane przez OECD we wskazanym dokumencie:

  • Pierwsze z podejść przewiduje podjęcie działań na rzecz poprawy zakresu informacji zawartych w komercyjnych bazach danych. Następnie zwiększenie dostępu krajów rozwijających się do tych baz danych wraz z uwzględnieniem dostępu do danych porównawczych dużych niezależnych przedsiębiorstw działających na terytorium krajów rozwijających się.
  • Drugie z podjeść zakłada maksymalnie efektywne wykorzystanie źródeł danych porównawczych. W tym celu OECD rekomenduje udzielanie pomocy i porad w zakresie skutecznego wykorzystywania komercyjnych baz danych oraz zagranicznych danych porównawczych dla przedsiębiorstw. Przy czym OECD wskazuje, że umożliwienie wykorzystywania zagranicznych baz danych wymaga zwiększenia ich wiarygodności oraz alternatywnego podejścia do wyszukiwania danych porównawczych.
  • Kolejne z podjeść zwane również „szóstą metodą” jest coraz częściej używane szczególnie w krajach rozwijających się i polega ono na identyfikacji cen rynkowych, które mogą być osiągane bez konieczności odniesienia się do bezpośrednich danych porównywalnych. Metoda ta zakłada  wykorzystanie dostępnych wytycznych i wskazówek, metody podziału zysku, analizy łańcucha dostaw, przepisów o bezpiecznych przystaniach oraz oceny wpływu efektywności i zgodności z zasadą ceny rynkowej.
  • W ostatnim czwartym podejściu, OECD zwraca uwagę na możliwość stosowania uprzednich porozumień cenowych oraz postępowań w sprawie wzajemnych porozumień.  Podejście to zakłada przegląd doświadczeń krajów rozwijających się
    w powyższym zakresie, wskazanie przez nie zalet i wad korzystania z nich oraz prowadzenie negocjacji w celu  rozwiązywania sporów dotyczących cen transferowych.

Opublikowany przez OECD materiał należy uznać za dobry wstęp do podjęcia działań  w zakresie rozwiązania problemów z jakimi borykają się kraje rozwijające się na gruncie porównywalności transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa powiązane. Należy zatem być dobrej myśli, iż na przestrzeni kilku najbliższych lat uda się znaleźć efektywne sposoby rozwiązania problemów i trudności związanych z prowadzeniem skutecznego zarządzania cenami transferowymi.

Link do pobrania: Transfer Pricing Comparability Data and Developing Countries

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *