Autor: Dawid Michalak, DMS TAX

Międzynarodowy standard uzgodniony przez kraje członkowskie OECD powinien być używany w celu ustalenia cen transferowych dla potrzeb podatkowych. Jest on określony w art. 9 Modelowej Konwencji OECD w sprawie opodatkowania jako[1] „(…) jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań”[2].

Podstawą teoretyczną badania cen transferowych, powszechnie przyjętą w ustawodawstwach podatkowych, jest zasadaokreślana w języku angielskim jako arm’s length principle,co można przetłumaczyć dosłownie jako „zasada długości ramienia”. Jej treścią jest nakaz, aby pomimo istniejących powiązań pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład struktury przedsiębiorstwa wielonarodowego, podmioty te działały w stosunkach wzajemnych „trzymając kontrahenta na długość ramienia”, czyli na odpowiedni dystans. Istota tej zasady wyraża się w tym, że na przedsiębiorstwa gospodarczo powiązane nakłada się obowiązek kształtowania we wzajemnych stosunkach handlowych ogółu warunków, w tym przede wszystkim cen ustalanych we wzajemnych transakcjach w taki sposób, w jaki uczyniłyby to niezależne, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa. W związku z tym, że w transakcjach pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami o alokacji zysków decydują rynkowe mechanizmy podaży i popytu, badanie cen transferowych będzie sprowadzało się do ustalenia, czy odpowiadają one cenom rynkowym w porównywalnych transakcjach. Organy podatkowe będą zatem zmierzały do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy podmioty niepowiązane w identycznych lub porównywalnych okolicznościach ustalają lub ustaliłyby takie same ceny[3].               

Polskie władze podatkowe implementowały regulacje OECD[4] w zakresie cen transferowych do ustawy o podatku dochodowym oraz wprowadziły w 2001 roku obowiązek dokumentacyjny. Zasada ceny rynkowej została odzwierciedlona przez ustawodawcę w pojęciu wartości rynkowej[5] przedmiotu transakcji, którą definiujemy jako wartość określoną na podstawie ceny ustalonej w oparciu o metody tradycyjne oraz metody zysku transakcyjnego. Odniesienie się wprost do metod wskazuje, iż organa podatkowe będą zmuszone określając właściwy dochód z transakcji porównać go z porównywalnym dochodem uzyskiwanym przez podmioty niezależne. Znamienne w regulacjach OECD jest stwierdzenie, iż zagadnienie cen transferowych nie powinno być mylone z zagadnieniem defraudacji podatkowej lub omijania opodatkowania, nawet jeśli polityka cen transferowych może być używana do takich celów[6]. Z tak zaprezentowanego stanowiska wynikają dwa wnioski:

  • polityka cen transferowych może być konstruowana w celu optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw wielonarodowych oraz
  • badając politykę cen transferowych nie należy mylić pojęcia ceny transferowej z defraudacją czy omijaniem prawa.

Takie postawienie sprawy jest szczególnie istotne gdy polityka cen transferowych została skonstruowana na poziomie grupy kapitałowej np. w USA i implementowana do polskich spółek. Często zdarza się, iż podstawowe założenia wytycznych innych krajów nie są zgodne z polskimi realiami oraz regulacjami. Należy zatem zwrócić uwagę, iż stosowanie cen transferowych jest zagadnieniem szczególnie skomplikowanym w ramach dużych przedsiębiorstw wielonarodowych funkcjonujących w wielu systemach podatkowych. Istniejące różnice odnośnie wymagań mogą prowadzić do zwiększonego obciążenia przedsiębiorstw wielonarodowych i w efekcie do wyższych kosztów działania w porównaniu z przedsiębiorstwami działającymi w ramach tylko jednej jurysdykcji podatkowej[7].

Szczególnego zatem znaczenia dla cen transferowych w Polsce nabierają zasady badania i tworzenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi określane przez OECD jako arm’s length principle, co oznacza, iż przedsiębiorstwa powinny ustalać ceny w transakcjach w taki sposób, w jaki zostałyby one ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi[8]. Znaczenie tych zasad jest bardzo istotne z punku widzenia konstrukcji cen transferowych, ponieważ wszystkie metody szacowania cen w transakcjach oparte są na porównywalności do podmiotów niezależnych w danych okolicznościach faktycznych z możliwością odpowiednich korekt.


[1] OECD Trnsfer Pricing Guideline for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris 1995, s. G-1.
[2] Tłumaczenie za Sojak S., Baćkowski D., Polskie przepisy prawne z zakresu cen transferowych (artykuł), Profesjonalny Serwis Podatkowy 05/2005.
[3] Litwińczuk A., Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa międzynarodowych (artykuł), Profesjonalny Serwis Podatkowy 05/2005.
[4] OECD Tax Model Convention oraz OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
[5] §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobów i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z dnia 10 września 2009 r. (DZ. U. Nr 160, poz. 1268).  Dalej: RMF.
[6] Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych, s. I-1.
[7] Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe – aspekt podatkowy, Warszawa 2003, Dom Wydawniczy ABC, str. 58.
[8] OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD 1995/1997, s. I-1 do I-27.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *