NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 58 § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że: „w zakresie w jakim dotyczy to transakcji biznesowych, w tym w szczególności transakcji w zakresie asortymentu towarowego, praw i usług, a także operacji finansowych pomiędzy podatnikiem a innym podmiotem (w tym takim, który należy do grupy przedsiębiorstw wielonarodowych), a z którym łączy podatnika specjalny związek należy ustalać, akceptować i używać warunki zasadniczo podobne do tych, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne w porównywalnej transakcji”. Podobne odniesienie znajduje się w art. 1 § 1 ministerialnego zalecenia 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychPreambuła do ministerialnego zalecenia nr 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 rok mówi, że Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych powinny być stosowane pomocniczo, szczególnie w odniesieniu do złożonych spraw technicznych lub w przypadku braku odpowiednich regulacji w krajowych przepisach o cenach transferowych.
3Definicja jednostek powiązanychArt. 58 § 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że: „Uznaje się, że pomiędzy dwoma podmiotami istnieje szczególny związek, jeśli jeden z nich może wywierać, w sposób pośredni lub bezpośredni, znaczący wpływ na podejmowane decyzje zarządcze tego drugiego podmiotu; związek taki może pojawić się pomiędzy: podmiotem i właścicielem jego kapitałów, małżonkiem właściciela, jego wstępnymi i zstępnymi, posiadającym w sposób pośredni lub bezpośredni udział nie niższy niż 10% w całości kapitału lub praw głosu w podmiocie, podmioty, w których ten sam właściciel kapitału, jego małżonek, zstępni lub wstępni, posiadają w sposób pośredni lub bezpośredni nie niższy niż 10% udział w kapitale tych podmiotów lub w prawach głosu, podmiot i członkowie jego zarządu lub rad nadzorczych, administracji, dyrekcji, kierownictwa oraz ich małżonkowie, wstępni i zstępni, podmioty, w których większość zarządu lub rad nadzorczych, administracji, dyrekcji czy kierownictwa  stanowią te same osoby, lub osoby z nimi związane poprzez małżeństwo lub bezpośrednie pokrewieństwo, Podmioty powiązane w ramach umowy podporządkowania, udziału w grupie lub innej umowy o podobnym charakterze, Przedsiębiorstwa posiadające możliwości kontroli zgodnie z warunkami określonymi w tekstach prawnych stwierdzającymi obowiązek przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Podmioty pomiędzy którymi dzięki relacjom biznesowym, finansowym, profesjonalnym lub prawnym (bezpośrednim lub pośrednim) istnieje sytuacja zależności w odniesieniu do podejmowanych przez nie działań; w szczególności chodzi o następujące sytuacje: Wykonywanie działalności przez jeden z podmiotów zasadniczo zależy od prawa do korzystania z praw własności intelektualnej lub przemysłowej, lub know-how będących w posiadaniu innego podmiotu, Dostawy surowców i materiałów lub dostęp do kanałów sprzedaży dóbr, towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa zależą w zasadniczy sposób od innego podmiotu, Znaczna część działalności prowadzonej przez jedno przedsiębiorstwo może nastąpić tylko poprzez działanie wraz z innym podmiotem lub w zależności od decyzji przez niego podjętych; Prawo do ustalania cen lub warunków w odniesieniu do towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji dostawy lub kupna realizowanych przez jedno z przedsiębiorstw jest w posiadaniu innego podmiotu zgodnie z warunkami aktu prawnego, Zgodnie z warunkami ich handlowych i prawnych relacji, jeden podmiot może wpływać na decyzje zarządcze drugiego podmiotu dzięki faktom lub okolicznościom wynikającym z istoty tych stosunków handlowych lub profesjonalnych. Podmiot będący lub nie będący rezydentem posiadający stały zakład położony na terytorium Portugalii oraz podmiot podlegający korzystniejszemu systemowi podatkowemu, tj. rezydent państwa, terytorium lub regionu wymienionego w zaleceniu ministerialnym zatwierdzonym przez Ministra Stanu i Finansów „.
4Metody ustalania cen transferowychArt. 58 § 3 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że “metodami ustalania cen transferowych są: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży oraz metoda koszt plus, Jeśli powyższe metody nie mogą być zastosowane lub nie dostarczą najbardziej miarodajnych wyników w odniesieniu do warunków, które byłby ustalone i zastosowane przez podmioty niezależne, wtedy można zastosować metodę podziału zysków, metodę marży transakcyjnej netto lub jakąkolwiek inną.” Zgodnie z art. 4 ministerialnego zalecenia nr 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku, podatnik może zastosować metodą, która w najwyższym stopniu będzie odpowiadać danej transakcji, co oznacza, że metoda ta najprawdopodobniej zapewni najwyższy poziom zgodności wyników z wynikami rynkowymi.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychGłównym dodatkowym obowiązkiem – dla podatnika, którego sprzedaż  netto oraz inne dochody w poprzednim roku obrotowym wyniosły  mniej niż 3.000.000 euro – jest stworzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, która uzasadnia przyjętą politykę cen transferowych oraz przeprowadzonych analiz porównywalności. Dokumentacja podatkowa musi zawierać: opis sytuacji podmiotu ze względu na jego szczególny związek z innym podmiotem; opis działań gospodarczych podejmowanych przez podatnika oraz przez jego podmiot powiązany; szczegółowe wskazanie dóbr, praw i usług będących przedmiotem transakcji, a także ustalonych warunków przeprowadzenia takiej transakcji;   opis pełnionych w związku z transakcją funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk; opracowania techniczne skupiające się na kluczowych obszarach biznesu; wewnętrzne wytyczne dotyczące polityki cen transferowych; umowy, kontrakty i inne dokumenty tego typu podpisane z podmiotami powiązanymi i niezależnymi; wyjaśnienie zastosowanej metody lub metod ustalania ceny wraz z powodami tłumaczącymi wybór tej metody; informacje na temat danych porównywalnych używanych na potrzeby analizy przeprowadzonej w celu oceny stopnia zgodności z transakcjami realizowanymi przez podmioty niezależne; strategie biznesowe, które mogą mieć wpływ na ustalanie cen transferu oraz wypracowanie zysku lub straty na danej transakcji; wszelkie inne informacje, dane lub dokumenty, które mogą okazać się istotne dla zastosowania zasady ceny rynkowej, określenia porównywalności transakcji i przeprowadzenia ewentualnych korekt. W zakresie dotyczącym Uprzednich porozumień cenowych oraz usług wewnątrzgrupowych wymagane są specjalne informacje oraz dokumentacja. Informacje na ten temat znajdują się także w art. 13 – 16 zalecenia ministerialnego nr 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychSzczególne kary w zakresie cen transferowych nie są przewidziane przez portugalskie przepisy prawa.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Art. 128.A. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ministerialne zalecenie nr 620-A/2008 z 16 lipca 2008 roku – które weszło w życie 17 lipca 2008 roku – regulują proces zawierania uprzednich porozumień cenowych.
8Linki do odpowiednich stron rządowychGoverno da República Portuguesa
Portal das Finanças
9Inne istotne informacje Brak.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 31 marca 2009 roku, tłumaczenie własne: Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *