top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Austria

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Rozdział 6 § 6 austriackiej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do zasady ceny rynkowej przy transferze (przekazaniu) składników majątku (trwałych oraz niematerialnych) lub usług wewnątrz kraju lub poza jego granice. Zgodnie z nią, składniki majątku przekazane zagranicznemu podmiotowi lub grupie podmiotów należących do tego samego podatnika, należy wycenić tak, aby ustalona cena była równa cenie, jaka byłaby zastosowana dla transakcji sprzedaży tego samego składnika majątku do jednostki niepowiązanej.

Ponadto, rozdział 8 § 2 austriackiej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza, że wypłaty ukrytych zysków nie pomniejszają wysokości dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu,a rozdział 8 § 1 tejże Ustawy stwierdza, że ukryte wkłady dokonywane przez udziałowca nie zwiększają dochodu firmy podlegającej opodatkowaniu.

Rozdział 21 i następne Federalnej ustawy o postępowaniu podatkowym podają jako zasadniczo obowiązującą zasadę wyższości wykładni prawa nad jej formą, która umożliwia władzom podatkowym dokonanie przeglądu pozornych umów cywilnoprawnych oraz zastosowanie środków podatkowych według faktycznie zamierzonego wzorca postępowania, zamiast konstrukcji prawa cywilnego, które wybrano przy sporządzaniu przedmiotowych umów.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych z roku 1995 zostały opublikowane jako oficjalne przepisy w Monitorze Władz Podatkowych Austrii. Obecnie stanowią one podstawę dla interpretacji zasady ceny rynkowej wyrażonej art. 9 Modelowej Konwencji OECD.
3 Definicja jednostek powiązanych W austriackiej Ustawie o podatku dochodowym brak jest szczególnej definicji jednostek powiązanych. Dla określenia powiązań stosuje się ogólne odniesienie do
art. 9 Modelowej Konwencji OECD.
4 Metody ustalania cen transferowych W odniesieniu do metod odpowiednich do wyznaczania ceny transferu, Austria opiera się na Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych. Dalsze informacje – zgodne z Wytycznymi OECD – można znaleźć w austriackich Wytycznych w sprawie cen transferowych z 2010 roku (§ 20 i następne).
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Ogólne przepisy austriackiego Federalnego kodeksu podatkowego mają zastosowanie do dokumentacji cen transferowych; podlegają one interpretacji zgodnie z Rozdziałem 5 Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych.
6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Brak.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Dwustronne umowy dotyczące ustalania cen transakcyjnych (uprzednie porozumienia cenowe – APA) są zawierane na podstawie art. 25 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.
8 Linki do odpowiednich stron rządowych Bundesministerium für Finanzen
9 Inne istotne informacje Brak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.

3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału, stan na dzień 21 września 2012 roku, tłumaczenie własne: Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991