top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Belgia

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Art. 185, § 2 Belgijskiego Kodeksu dot. podatku dochodowego (BITC) zawiera odniesienie do zasady ceny rynkowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aneksie 1 do niniejszego dokumentu znajdującego się na stronie internetowej OECD.

Art. 26, 54, 79 i 207 BITC zawiera dorozumiane odniesienie do zasady ceny rynkowej i używa sformułowania „nietypowych i dobroczynnych” korzyści. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aneksach 2 – 6 do niniejszego dokumentu.

Art. 344 BITC zawiera dorozumiane odniesienie do zasady ceny rynkowej poprzez sformułowanie „uzasadnionych potrzeb natury finansowej lub ekonomicznej”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w aneksie nr 7 do niniejszego dokumentu.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Odniesienia do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych znajdują się w:

Rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 1999 roku; oraz w Parlamentarnym memorandum towarzyszącym Ustawie z dnia 21 czerwca 2004 roku wprowadzającej art. 185 §2 do BITC na gruncie prawa krajowego.

3 Definicja jednostek powiązanych

Definicja jednostek powiązanych znajduje się w aneksie 8 do niniejszego dokumentu znajdującego się na stronie  internetowej OECD.

4 Metody ustalania cen transferowych

Metody ustalania cen transferowych są zgodne z Wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Ogólne wymagania są opisane w art. 315 BITC (szersze informacje na ten temat znajdują się w aneksie nr 9 do niniejszego dokumentu znajdującego się na stronie internetowej OECD).

Prowadzone są prace nad rozporządzeniem zawierającym wytyczne w sprawie dokumentowania cen transferowych oraz potwierdzającym wskazania Unii Europejskiej w tym zakresie.

Pewne informacje na ten temat można znaleźć także w Rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 1999 roku.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Do prowadzenia kontroli i przyznawania kar w zakresie cen transferowych stosuje się ogólne zasady i procedury.

Specjalne zespoły zajmujące się audytem cen transferowych składają się z 8 audytorów i jednego pracownika pomocniczego.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Ustawa z 24 grudnia 2002 roku oraz królewskie dekrety z dni: 13 sierpnia 2004 roku, 30 stycznia 2003 roku i 17 stycznia 2003 roku.
8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Fisconetplus / Federale Overheidsdienst Financiën
Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1999

9 Inne istotne informacje W Belgii funkcjonują zespoły eksperckie zajmujące się zagadnieniem cen transferowych.

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.

2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na 26 listopada 2006 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991