top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Chiny

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w art. 41 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 110 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Chińskie przepisy dotyczące cen transferowych zostały sporządzone na podstawie Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych i dotyczą metodologii ustalania cen transferu, analizy porównywalności, dokumentowania cen transferowych oraz procedur wprowadzania uprzednich porozumień cenowych.

3 Definicja jednostek powiązanych

Definicję jednostek powiązanych można znaleźć w:

art. 109 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

art. 9 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku  (Guo Shui Fa No.2)

4 Metody ustalania cen transferowych

Metody ustalania cen transferowych znajdują się w:

art. 41 § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

art. 111 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

rozdziale 4 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Wymagania dokumentacyjne określone są w:

art. 43 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

art. 114 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

rozdziale 3 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Art. 48 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Art. 121 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Rozdział 5 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych)

Art. 42 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Art. 113 Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Rozdział 6 Wstępnych reguł stosowania przepisów dotyczących specjalnych korekt podatku   (Guo Shui Fa No.2).

8 Linki do odpowiednich stron rządowych http://www.chinatax.gov.cn/n480462/n3543957/n3544445/index.html
9 Inne istotne informacje Brak.

 

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 12 listopada 2009 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991