top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Czechy

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Rozdział 23 (7) Ustawy o podatku dochodowym:

Gdy ceny ustalone przez powiązane jednostki różnią się od cen, na które zgodziłyby się jednostki niezależne podczas prowadzenia zwykłych transakcji biznesowych w takich samych lub podobnych warunkach, a ewentualne różnice nie zostaną w sposób odpowiedni udokumentowane, organy skarbowe mogą  oszacować podstawę opodatkowania na bazie stwierdzonych rozbieżności.

Jeśli cena, na którą zgodziłyby się jednostki niezależne podczas prowadzenia zwykłych transakcji biznesowych w takich samych lub podobnych warunkach nie może być ustalona, konieczne jest, aby ustalić cenę transferu postępując według specjalnych regulacji prawnych.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Brak bezpośredniego odniesienia. Więcej informacji: Wytyczne D-332

3 Definicja jednostek powiązanych

Rozdział 23 (7) Ustawy o podatku dochodowym:

Na potrzeby Ustawy „jednostki powiązane” powinny być rozumiane jako:

(a) Osoby / podmioty powiązane kapitałowo:

  1. Jedna osoba (podmiot) bezpośrednio uczestniczy w kapitale innego podmiotu lub posiada w nim prawa głosu, lub jedna osoba (podmiot) uczestniczy w kapitale lub prawie głosu większej liczby podmiotów i ta osoba (podmiot) ma co najmniej 25% zarejestrowanego kapitału lub praw głosu w tych innych podmiotach; w takich przypadku wszystkie te podmioty są traktowane jako wzajemnie powiązane przez kapitał w sposób bezpośredni.
  2. Jedna osoba (podmiot) posiada pośredni udział w kapitale innego podmiotu lub posiada w nim prawo głosu, lub jedna osoba posiada pośredni udział w kapitale lub w prawach głosu innych osób w wysokości co najmniej 25% udziałów w zarejestrowanym kapitale lub prawach głosu; w takich przypadkach wszystkie są traktowane jako wzajemnie powiązane kapitałowo.

(b) Inne jednostki powiązane:

  1. Jeden podmiot bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiego podmiotu,
  2. Ta sama osoba lub jej bliscy uczestniczą w zarządzaniu lub kontroli innych podmiotów, które są podmiotami powiązanymi; powiązania takiego nie tworzą osoby zasiadające w radach nadzorczych tych samych podmiotów,
  3. Stosunki pomiędzy podmiotem (osobą) kontrolującym a podmiotem kontrolowanym lub pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tę samą osobę (podmiot),
  4. Osoby spokrewnione,
  5. Osoby, które ustanowiły stosunki prawne głównie w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia ich straty podatkowej.

Pakiet akcji w kapitale zakładowym lub udział w prawach głosu w okresie, za który jest składane zeznanie podatkowe, oblicza się jako średnią arytmetyczną miesięcznych wartości akcji. Udział w organach kontrolnych (inspekcji) dla wynagrodzenia nie jest uważany za udział w kontroli.

4 Metody ustalania cen transferowych  Przestrzegane są Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Nie ma określonych wprost wymagań dokumentacyjnych, ale przestrzegane są rekomendacje UE i OECD. Więcej informacji na ten temat: Wytyczne D-334

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych  Brak szczególnych procedur dotyczących cen transferowych.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)

Rozdział 38nc Ustawy o podatku dochodowym  dot. wiążącego wynagrodzenia. Więcej informacji na ten temat: Wytyczne D – 332

8 Linki do odpowiednich stron rządowych Ministerstvo financí ČR
9 Inne istotne informacje Opłata za rozpatrzenie wniosku o uprzednie porozumienie cenowe wynosi 10 000 CZK (obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku).

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.

3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 19 października 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991