top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Estonia

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Art. 8 ust. 2 estońskiej Ustawy o podatku dochodowym (Podmioty powiązane) przewiduje, że różnice pomiędzy ceną używaną w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (dalej: ceną transferową) a wartością podobnych transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami niezależnymi (dalej: cena rynkowa) zostaje opodatkowana zgodnie z przepisami o cenach transferowych (art. 14 [Przychody z prowadzonej działalności], art. 50 [Podatek dochodowy od dywidend oraz innego podziału zysków], art. 53 [Opodatkowanie stałego zakładu należącego do osoby prawnej niebędącej rezydentem Estonii]), jeśli nie jest to świadczenie towarzyszące.

Art. 50 ust. 4 estońskiej Ustawy o podatku dochodowym (Podatek dochodowy od dywidend oraz innego podziału zysków) oraz art. 53 ust. 46 Ustawy o podatku dochodowym (Opodatkowanie stałego zakładu należącego do osoby prawnej niebędącej rezydentem Estonii) zgodnie z zasadą ceny rynkowej zastrzegają – jeśli cena w transakcji przeprowadzanej przez osobę prawną będącą rezydentem lub przez nierezydenta, który posiada stały zakład na terenie Estonii z podmiotem powiązanym nie jest ceną rynkową, obowiązek podatkowy obejmie zarówno dochody, które podatnik mógłby uzyskać lub koszty, których podatnik nie poniósłby, gdyby cena transferowa była zgodna z zasadą ceny rynkowej. Podobne zastrzeżenie znajduje się w art. 14 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym, który reguluje opodatkowanie dochodów z działalności prowadzonej jednoosobowo.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych nie są obowiązujące w ramach estońskiego sytemu prawnego. Jednakże zostały one przetłumaczone na język estoński, a zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów (które weszło w życie 1 stycznia 2007 roku) podatnicy i administracja podatkowa są zachęcani do korzystania z Wytycznych OECD w sytuacjach, które nie są przewidziane w rozporządzeniu oraz do tego stopnia, w jakim nie pozostaje to w sprzeczności z rozporządzeniem.
3 Definicja jednostek powiązanych

Definicja podmiotów powiązanych została ujęta w art. 8 Ustawy o podatku dochodowym i zgodnie z nią podmioty są uznawane za powiązane, jeśli mają wspólne interesy lub jeden z podmiotów posiada dominujący wpływ na drugi. Wskazany artykuł zawiera także przykładową listę podmiotów powiązanych.

Art. 8 Podmioty powiązane

 1. Podmioty są uznawane za powiązane, jeśli posiadają wspólne interesy handlowe lub gdy jedna z osób zajmuje dominującą pozycję w stosunku do drugiej. Następujące osoby zawsze są uznawane za powiązane:
 • Małżonkowie, partnerzy w związkach partnerskich, osoby spokrewnione w sposób bezpośredni lub poprzez prawo,
 • Przedsiębiorstwa należące do jednej grupy, której pojęcie zostało zdefiniowane w art. 6 Kodeksu handlowego,
 • Osoba fizyczna i osoba prawna, które posiadają więcej niż 10% udziałów w kapitale, całkowitej liczbie głosów lub praw do udziału w zyskach osoby prawnej,
 • Osoby prawne i fizyczne, które posiadają łącznie z innymi powiązanymi z nimi osobami więcej niż 50%  udziałów w kapitale, całkowitej liczbie głosów lub praw do udziału w zyskach osoby prawnej,
 • Osoby prawne, jeśli więcej niż 50% ich kapitału akcyjnego, liczby głosów lub prawa do udziału w zyskach należy do jednej i tej samej osoby lub osób powiązanych,
 • Osoby fizyczne, które posiadają więcej niż 25% kapitału akcyjnego, całkowitej liczby głosów lub prawa do udziału w zyskach jednej i tej samej osoby prawnej,
 • osoby prawne, których członkowie zarządu lub organów substytucyjnych dla zarządu są tymi samymi osobami,
 • pracodawca i pracownik, współmałżonek pracownika, jego partner lub krewny,
 • osoba prawna i członek jej zarządu lub organu kontrolującego (§ 9) bądź jego małżonek, partner cywilny lub bezpośredni krewny.

Przepisy o cenach transferowych stosują się także do transakcji zawieranych przez rezydentów Estonii, nierezydentów poprzez stały zakład oraz transakcje zawierane przez jednoosobowe działalności gospodarcze z jakąkolwiek osobą powiązaną.

4 Metody ustalania cen transferowych Rozporządzenie nr 53 przewiduje 5 metod ustalania cen transferowych: metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę ceny odsprzedaży, metodę rozsądnej marży „koszt plus” oraz metody zysku transakcyjnego: metoda podziału zysków oraz marży transakcyjnej netto – metody te są takie same jak w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych. Nie istnieje obowiązkowa kolejność w zastosowaniu tych metod. To od podatnika zależy, którą z metod wybierze, pod warunkiem jednak, że będzie to wybór odpowiedni (uzasadniony).
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

W celu zastosowania zasad dotyczących cen transferowych wymaga się, by na żądanie władz podatkowych przedsiębiorstwo będące rezydentem Estonii przedstawiło dodatkowe informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanymi, działalności przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz struktury takiej grupy.

Władze podatkowe powinny udzielić przedsiębiorstwu termin wynoszący co najmniej 60 dni na przedstawienie wymienionych wyżej informacji (art. 50 podpunkt 7 Ustawy o podatku dochodowym). Wymagania w zakresie składania powyższych informacji, jak również w zakresie metod ustalania wartości transakcji zostały ustalone w Rozporządzeniu nr 53. Dodatkowe wymagania dokumentacyjne w stosunku do transakcji z podmiotami powiązanymi znajdują się w art. 18 tegoż rozporządzenia. Takie dodatkowe wymagania są nałożone na następujące podmioty w danych sytuacjach:

 • instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe oraz przedsiębiorstwa notowane na giełdzie papierów wartościowych będące rezydentami Estonii,
 • w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi będącymi rezydentami krajów i terytoriów posiadających niskie stawki podatkowe,
 • gdy przedsiębiorstwa będące rezydentami Estonii oraz podmioty niebędące rezydentami Estonii działające na jej terytorium poprzez stałe zakłady, postrzegane jako podmioty powiązane, spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: (1) zatrudniają co najmniej 250 pracowników, (2) ich obroty w roku finansowym poprzedzającym rok transakcji wyniosły przynajmniej 50 mln euro lub (3) łączna wartość ich skonsolidowanego bilansu wynosi co najmniej 43 mln euro.

Szczegółowa dokumentacja składa się z 2 części, a mianowicie: (a) z części głównej (dokumenty, które zawierają jednolite informacje wspólne dla wszystkich członków grupy) oraz (b) dokumenty, które zawierają informacje o transakcjach podatnika realizowanych z poszczególnymi podmiotami powiązanymi.

Przez innych podatników wymagania dokumentacyjne są opcjonalne i powinny być stosowane jako zalecenia.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Nie istnieją specjalne procedury kontroli w zakresie cen transferowych oraz kary dedykowane temu obszarowi.

Prawo przewiduje sankcje w przypadku zaniżenia podatku. Wysokość kary zależy od rodzaju działania będącego jej podstawą – uchylanie się od płacenia podatków przez osobę prawną będzie ją kosztowało nawet 13 000 euro (zgodnie z art. 153.1 Ustawy podatkowej), oszustwo podatkowe jest natomiast karane nawet kwotą 32 000 euro (zgodnie z art. 153.2 Ustawy podatkowej).

W przypadku niezachowania terminów działań podejmowanych w stosunku do organu podatkowego (niezłożenie zeznania podatkowego, dokumentów, załączników lub innych informacji, etc.) grzywna wynosić może do 3 200 euro (art. 154 Ustawy podatkowej). Świadome składanie nieprawdziwych informacji w zeznaniu podatkowym może również spowodować wszczęcie postępowania karnego, gdzie kara może wynieść do 16.000.000 euro (art. 44 Kodeksu karnego).

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

Brak.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Ministerstwo Finansów: Rahandusministeerium
Urząd Skarbowy i Celny: Maksu- ja Tolliamet

9 Inne istotne informacje

Brak.

 
Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.

3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 6 grudnia 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991