top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Finlandia

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej  Ustawa o procedurze ustalania wymiaru podatku: § 31
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Brak odniesień w ustawodawstwie.

Jednakże, do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych odnosi się Ustawa rządowa (107/2006 vp.) wprowadzająca wymogi w zakresie dokumentacji cen transferowych.

3 Definicja jednostek powiązanych Ustawa o procedurze ustalania wymiaru podatku: § 31
4 Metody ustalania cen transferowych

Brak istotnych przepisów.

Ustawa rządowa (107/2006 vp.) zawiera odniesienie do metod ustalania cen transferowych. Stosowanie metod pozostaje w zgodzie z Wytycznymi OECD, z uwzględnieniem zalecanej kolejności ich stosowania.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

 Wymagania dokumentacyjne w zakresie cen transferowych znajdują się w Ustawie o procedurze ustalania wymiaru podatku: § 14a – 14c; przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Brak szczególnych regulacji w zakresie audytu cen transferowych.

Ustawa o procedurze ustalania wymiaru podatku § 32 dotyczy możliwych kar.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymogami w zakresie dokumentacji, organy skarbowe mogą nałożyć na podatnika karę w maksymalnej wysokości 25 000 euro. Kara za niezgodność z wymogami w zakresie dokumentacji może zostać nałożona również w przypadku, gdy nie są wymagane żadne korekty stosowanych cen transferowych.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)

Jednostronne uprzednie porozumienia cenowe (APA) opisane zostały w Ustawie o procedurze ustalania wymiaru podatku: § 84 oraz 85.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Ministerstwo Finansów Valtiovarainministeriö
Administracja Podatkowa Verohallinto

9 Inne istotne informacje

Narodowa Rada ds. Podatków w 2009 roku wydała formularz zeznania podatkowego w zakresie cen transferowych.

Obecnie trwają prace nad regulacjami w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA).

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991