top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Grecja

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym nr 2238/1994, art. 39 § 1 i 2.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych  Odniesienie do Wytycznych OECD znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym nr 2238/1994, art. 39.
3 Definicja jednostek powiązanych

Definicja jednostek powiązanych znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym 2238/1994, art. 39 § 3.

4 Metody ustalania cen transferowych  Brak.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych  Ustawa o podatku dochodowym nr 2238/1994 art. 39A (rzeczywiście przyjęte zasady w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych dla przedsiębiorstw powiązanych w Unii Europejskiej).
6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

– Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym nr 2238/1994 art. 39 kara grzywny w wysokości 20% wartości powstałej różnicy jest nakładana na przedsiębiorstwo, które nie przestrzegało zasady ceny rynkowej.

– Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym nr 2238/1994, art. 39 § 7 kara w wysokości 20% jest nakładana na wartość transakcji, w przypadku, gdy podatnik nie dostarczy dokumentacji organom skarbowym lub dostarczone przez niego dane okażą się niewystarczające lub niedokładne.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)

 Brak.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

 Brak.

9 Inne istotne informacje  Regulacje odnośnie cen transferowych oraz uprzednich porozumień cenowych są przygotowywane przez Komitet Specjalny ustanowiony przez Ministra Finansów i Ekonomii Grecji.

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991