top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Hiszpania

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Art. 16.1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Transakcje pomiędzy osobami lub podmiotami powiązanymi powinny być rozpatrywane w świetle zasady ceny rynkowej, rozumianej jako cenę, na jaką zgodziłyby się podmioty niepowiązane działające na wolnym rynku.

W światle hiszpańskiego prawa, słowo „podmiot” powinno być rozumiane jako podmiot zobowiązany do stosowania hiszpańskiego prawa podatkowego w odniesieniu do osób prawnych.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Preambuła Ustawy 36/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku mówi, że ustawa ta powinna być interpretowana zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
3 Definicja jednostek powiązanych

Art. 16.3. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje za powiązane:

 1. Podmiot i właściciela jego kapitału (co najmniej 5% lub 1%
  w przypadku, gdy akcje podmiotu są wprowadzone na oficjalny, regulowany rynek wtórnych papierów wartościowych), jego współmałżonka, wstępnych lub zstępnych,
 2. Podmiot i członka jego zarządu oraz osoby pracujące w ich administracji, ich współmałżonków, wstępnych lub zstępnych,
 3. Dwa podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej,
 4. Podmiot oraz partnerów jednostki z tej samej grupy,
 5. Podmiot oraz członków zarządu podmiotów z tej samej grupy lub ich administracji,
 6. Podmioty, w których drugi podmiot posiada, pośrednio, co najmniej 25% udziałów,
 7. Podmioty, w których ta same osoby (lub ich współmałżonkowie, wstępni lub zstępni) lub jednostka posiadają, w sposób pośredni lub bezpośredni, 25% kapitału,
 8. rezydenta Hiszpanii i jego stały zakład położony w innym kraju,
 9. Podmiot, będący rezydentem innego kraju oraz jego zakład położony
  w Hiszpanii,

Dwa podmioty z tej samej grupy odpowiedzialne podatkowo zgodnie z  reżimem grupy.

4 Metody ustalania cen transferowych

Art. 16.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że do ustalania cen transferu powinny być używane:

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • Metoda rozsądnej marży,
 • Metoda ceny odprzedaży.

W sytuacji, gdy z powodu złożoności transakcji lub niewystarczających informacji nie jest możliwe prawidłowe zastosowanie jednej z powyższych metod, wtedy zastosowanie mogą znaleźć metody zysku transakcyjnego:

 • Metoda podziału zysków,
 • Metoda marży transakcyjnej netto.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

 Art. 16.2. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że powiązane osoby lub jednostki powinny dokumentować transakcje; wyszczególnienie dokumentów znalazło się w Rozporządzeniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z zapisem, jaki znalazł się w wersji roboczej Dekrecie Królewskim 1973/2008 z listopada 2008 roku oraz w Dekrecie Królewskim 897/2010 z 9 lipca 2010 roku).

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Art. 16.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustanawia generalne zasady postępowania podczas kontroli w zakresie cen transferowych, które mogą być rozwijane w przyszłych regulacjach.

Art. 16.10 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustanawia nową karę opartą na dwóch filarach:

 • poważna kara będzie grozić za niedostarczenie dokumentacji podatkowej cen transferowych lub dostarczenie jej w sposób niekompletny, poważnie różniący się od wymagań w zakresie dokumentacji,
 • opłaty karne nie będą pobierane w przypadku, gdy podatnik zastosował się do wymogów związanych z dokumentacją i właściwie zastosował kryteria określone w decyzji podatkowej, nawet jeśli musi zapłacić wyrównanie wynikające z korekty dochodu.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)

Art. 16.7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowa regulacja wprowadza nieznaczne zmiany polegające na przedłużeniu okresu ochrony do maksymalnie czterech lat oraz bieżącego okresu podatkowego (czyli okresu, w którym APA jest podpisane) i jeszcze jednego wcześniejszego, co wydłuża cały ten okres do sześciu lat. Dwustronne APA mają pierwszeństwo, choć jednostronne APA są również dopuszczalne. Przepisy dotyczące APA zostaną przełożone na procedurę wewnętrzną.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Organ właściwy dla Procedur Wzajemnego Porozumiewania

Roberto Poza
Dyrektor Generalny Wydziału Opodatkowania Międzynarodowego
Generalny Inspektorat Podatkowy
C/Alcala 5 1a Planta
28014 Madryt
Tel.: +34 91 595 80 85
Fax: +34 91 595 80 03
fiscalidad.internacional@tributos.minhap.es  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Organ właściwy dla uprzednich porozumień cenowych (APA)

Felipe Rubio
Naczelnik Centralnej Jednostki ds. Podatków Międzynarodowych
Hiszpańska Agencja Podatkowa
Tel.: +34 91 583 89 57
frubio.insp@aeat.es

Agencia Tributaria

9 Inne istotne informacje Brak.

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na wrzesień  2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991