top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Holandia

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Art. 8b § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1969 roku:

Jeśli właściciele kapitału jednego podmiotu, uczestniczą w sposób pośredni lub bezpośredni w zarządzaniu, kontroli lub mają udział w kapitale innego podmiotu, a warunki transakcji handlowych i finansowych pomiędzy takimi podmiotami różnią się od warunków rynkowych, które zaistniałby pomiędzy podmiotami niezależnymi, wtedy dochód takich podmiotów określa się w tak, jakby zaistniały warunki rynkowe.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Odniesienia znajdują się w  następujących regulacjach:

  • Dekret o cenach transferowych IFZ 2001/295 z 30 marca 2001 roku,
  • Dekret o korektach cen transferowych IFZ 2004/680M z 21 sierpnia 2004 roku,
  • Dekret o uprzednich porozumieniach cenowych (APA) IFZ 2004/124M z 11 sierpnia 2004 roku,
  • Dekret o alokacji zysków stałych zakładów IFZ 2010/457 z 15 stycznia 2011 roku.

Regulacje te w sposób bezpośredni odwołują się do Wytycznych OECD
w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Dostępne są także ich nieoficjalne tłumaczenia na język angielski.

3 Definicja jednostek powiązanych

Art. 8b § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1969 roku:

Jeśli właściciele kapitału jednego podmiotu, uczestniczą w sposób pośredni lub bezpośredni w zarządzaniu, kontroli lub mają udział w kapitale innego podmiotu, a warunki transakcji handlowych i finansowych pomiędzy takimi podmiotami różnią się od warunków rynkowych, które zaistniałby pomiędzy podmiotami niezależnymi, wtedy dochód takich podmiotów określa się w tak, jakby zaistniały warunki rynkowe.

§ 1 powinien być stosowany, gdy ta sama osoba, w sposób pośredni lub bezpośredni, pełni funkcje kontrolne, zarządcze oraz posiadają kapitały w obu podmiotach.

4 Metody ustalania cen transferowych  Zostały opisane w Dekrecie o cenach transferowych IFZ 2001/295 z 30 marca 2001 roku. Regulacja ta w sposób bezpośredni odwołuje się do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Dostępne jest także jej nieoficjalne tłumaczenie na język angielski.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Art. 8b § 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1969 roku:

Podmioty opisane w §1 i 2 powinny zawrzeć w przygotowywanych przez siebie dokumentach informacje wskazujące na sposób ustalenia ceny transferu wskazanej w §1. Dodatkowo informacje te powinny odpowiedzieć na pytanie czy przy wskazanych warunkach ustalania ceny transferu, podmiot trzeci by się na nie zgodził.

Przedsiębiorstwa mogą z wyprzedzeniem uzyskać informacje związane z wymaganiami dokumentacyjnymi (Dekret o koordynacji grup cen transferowych DGB2004/1339M z 17 sierpnia 2004 roku).

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Obwieszczenie Ministra Finansów:

Nałożenie kary z powodu złożenia nieprawidłowego zeznania podatkowego będzie ograniczone do przypadków, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że stało się to z powodu działań mających na celu ustalenie ceny innej, niż rynkowa. Odwrócenie ciężaru dowodu może nastąpić w przypadku zaistnienia ewidentnych braków w dokumentacji.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)

Dekret o uprzednich porozumieniach cenowych IFZ 2004/124M stanowiący nowelizację regulacji IFZ 200/292 M, której nieoficjalne tłumaczenie na język angielski jest dostępne na żądanie.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

http://www.government.nl/issues/taxation

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-internationaal

9 Inne istotne informacje

Dekret o wzajemnych porozumieniach cenowych IFZ 2008/248M z 29 września 2008 roku. Dostępne jest jego nieoficjalne tłumaczenie na język angielski.

Intencją holenderskich organów podatkowych jest wyeliminowanie tak szybko, jak jest to możliwe, opodatkowania, które nie jest zgodne z zapisami traktatów międzynarodowych, poprzez inicjowanie wczesnych konsultacji dotyczących wzajemnych porozumień cenowych lub procedury arbitrażowej oraz poprzez wprowadzenie w życie dwu- i wielostronnych uprzednich porozumień cenowych (APA).

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 3 października 2013 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991