top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Izrael

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w rozdziale 85A (a) Ordynacji o podatku dochodowym.
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Odniesienie do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych znajduje się w Rozporządzeniu o podatku dochodowym (Determinanty warunków rynkowych), art. 6.

3 Definicja jednostek powiązanych

Definicja jednostek powiązanych ujęta została w rozdziale 85A (b) Ordynacji o podatku dochodowym.

4 Metody ustalania cen transferowych Metody ustalania cen transferu znajdują się w Rozporządzeniu o podatku dochodowym (Determinanty warunków rynkowych), art. 2(a).
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych opisane są w Rozporządzeniu o podatku dochodowym (Determinanty warunków rynkowych), art. 5.
6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Nie istnieją szczególne procedury prowadzenia kontroli w zakresie cen transferowych ani szczególne kary, które mogą być nałożone na podatnika w tym zakresie.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)

Rozdział 85A (d) Ordynacji o podatku dochodowym.

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

http://147.237.72.111/customs/eng/mainpage.htm

http://ozar.mof.gov.il/mainpage_eng.asp

9 Inne istotne informacje Okólnik 3/2008

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2009 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991