top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Japonia

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w, art. 66-4 § 1 Ustawy o szczególnych środkach podatkowych (dalej: STML).
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

1-2 (3) Dyrektywy Komisarza w sprawie działania w zakresie cen transferowych (dalej: CDOTP).

Dyrektywa ta zastrzega, że Wytyczne OECD zostaną wykorzystane w trakcie kontroli lub podczas wdrażania procedur uprzednich porozumień cenowych (APA).

3 Definicja jednostek powiązanych

Art. 66-4 §1 STML.

Art. 39-12 § 4/01 Postanowienia Gabinetu w sprawie STML.

„Zagraniczne jednostki powiązane” są definiowane jako spółki zagraniczne posiadające powiązania z inną spółką. Spółka jest uznawana za powiązaną z inną, jeśli posiada ona 50% lub więcej ogólnej liczby wyemitowanych akcji lub kwoty zainwestowanej w tę drugą spółkę.

Postanowienie Gabinetu wskazuje, że pozostałe przypadki należy traktować jako „stosunki stowarzyszone”.

4 Metody ustalania cen transferowych

Art. 66-4 §2 STML; art. 39-12 § 8 postanowienia Gabinetu w sprawie STML. Cenę zgodną z zasadą ceny rynkowej wyznacza się z pomocą jednej z następujących metod:

a) metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

b) metody ceny odsprzedaży,

c) metody rozsądnej marży „koszt plus”,

d) metod równoważnych do metod z punktów a) – c) oraz innych metod (np. metody zysku transakcyjnego: metoda podziału zysków i metoda marży transakcyjnej netto) zaaprobowane postanowieniem Gabinetu.

Z powyższych metod, każdorazowo powinna być wybrana najwłaściwsza, biorąc pod uwagę fakty i okoliczności kontrolowanej transakcji, w tym wykonywanych przez strony transakcji funkcji i ponoszonych ryzyk.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

W art. 22-10 i 22-74 postanowienia ministerialnego dot. STML, jest w sposób jasny określone, jakie dokumenty są wymagane do złożenia organom podatkowym w celu ocenienia przez nie czy powinna nastąpić korekta dochodu, co ma miejsce jedynie wtedy, gdy podatnik nie przedstawi dokumentów wystarczających do stwierdzenia czy zastosował się on do zasady ceny rynkowej. Postanowienie to jest uzupełnione  w sekcjach 2-5 CDOTP.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Art. 66-4 § 7 STML wprowadza wymóg prowadzenia i przechowywania ksiąg i dokumentów przez zagraniczne podmioty powiązane.

Art. 66-4 § 8 STML przyznaje władzom podatkowym upoważnienie do zadawania pytań i prowadzenia kontroli u innych podmiotów działających w tej samej branży.

Nie istnieją szczególne kary dotyczące cen transferowych.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Rozdział 5 CDOTP zawiera przepisy dotyczące umów dotyczących ustalania cen transferowych.
8 Linki do odpowiednich stron rządowych
  • Dyrektywa Komisarza dotycząca interpretacji Ustawy o szczególnych środkach podatkowych / rozdział 12,
  • Dyrektywa Komisarza odnośnie procesu ustalania cen transferowych (Wytyczne Administracyjne) zobacz>>
  • Dodatek – Przykład wypełnienia aplikacji dotyczącej cen transferowych zobacz>>
  • Dyrektywa Komisarza dotycząca procedur dwustronnych porozumień zobacz>>
  • Raport na temat uprzednich porozumieniach cenowych z 2010 roku zobacz>>
9 Inne istotne informacje Brak.

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 25 października 2011 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991