top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Kanada

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Podrozdział 247(3) Ustawy o podatku dochodowym (rynkowa cena transferu)

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 87-2R Międzynarodowe ceny transferowe

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 06-1  Podatek dochodowy od wartości cen transferowych oraz ustalanie wartości celnej

Podrozdział 251(1) Ustawy o podatku dochodowym (zasada ceny rynkowej)

IT-419R2 Znaczenie zasady ceny rynkowej

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 87-2R Międzynarodowe ceny transferowe;

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 06-1  Podatek dochodowy od wartości cen transferowych oraz ustalanie wartości celnej,

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 94-4R Międzynarodowe ceny transferowe: Uprzednie porozumienia cenowe.

3 Definicja jednostek powiązanych

Podrozdział 251(2) Ustawy o podatku dochodowym definiuje podmioty powiązane. § 251(1)(a) przyjmuje, że podmioty powiązane nie przestrzegają zasady ceny rynkowej we wzajemnych relacjach handlowych, niezależnie od sposobu w jaki
w rzeczywistości realizują między sobą relacje biznesowe.  

Zgodnie z §251(2)(a) osoby powiązane poprzez relacje pokrewieństwa, małżeństwa, stosunków partnerstwa cywilnego czy adopcji są uznawane za podmioty powiązane.

Według § 251(2)(b) przedsiębiorstwo będzie powiązane z inną osobą (włączając w to inne przedsiębiorstwo) wtedy, gdy:

a) ta osoba kontroluje przedsiębiorstwo,

b) Ta osoba jest członkiem powiązanej grupy, która kontroluje przedsiębiorstwo,

c) Ta osoba jest osobą powiązaną w stosunku do osoby wskazanej w punkcie a) lub b) powyżej

Dodatkowo, §251(2)(c) opisuje, że dwa przedsiębiorstwa będą powiązane, jeśli:

 1. Oba są kontrolowane przez tę samą osobę lub grupę osób,
 2. Każde z przedsiębiorstw jest kontrolowane przez osobę, która jest powiązana
  z osobą kontrolującą drugie z przedsiębiorstw,
 3. Jedno z przedsiębiorstw jest kontrolowane przez osobę, która jest powiązana
  z którymkolwiek z członków grupy kontrolującej drugie przedsiębiorstwo,
 4. Jedno z przedsiębiorstw jest kontrolowane przez osobę, która jest powiązana
  z każdym członkiem niepowiązanej grupy posiadającej kontrolę nad drugą firmą,
 5. Jakikolwiek członek powiązanej grupy, która kontroluje jedno
  z przedsiębiorstw jest powiązany z każdym członkiem niepowiązanej grupy, która kontroluje drugie przedsiębiorstwo,
 6. Każdy członek niepowiązanej grupy, która kontroluje jedno przedsiębiorstwo jest powiązany z przynajmniej jednym członkiem niepowiązanej grupy, która kontroluje drugie przedsiębiorstwo.
4 Metody ustalania cen transferowych

Metodami ustalania cen transferowych wymienionymi w piśmie informacyjnym Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 87-2R Międzynarodowe ceny transferowe, są:

Metody tradycyjne:

 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda ceny odsprzedaży,
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus”;

oraz

Metody transakcyjne:

 • metoda podziału zysków,
 • metoda zysku transakcyjnego netto.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Podrozdział 247(4) Ustawy o podatku dochodowym uszczegóławia, że dokumentacja jest równoczesna, gdy:

„ … uznano, że podatnik lub jego partner nie poczynili wystarczających starań w celu ustalenia ceny rynkowej transferu albo alokacji opartych na zasadach rynkowych w odniesieniu do danej transakcji albo nie uczestniczą w transakcji kwalifikowanej jako udział w umowie o podziale kosztów, chyba, że podatnik i jego partner,
w zależności od przypadku:

a) Przygotuje lub uzyska, najpóźniej w dniu na który przypada termin sporządzenia dokumentacji na rok podatkowy lub fiskalny, w którym zaistniała dana transakcja, dokumentację zawierającą pełny i prawidłowy opis:

 1. Towarów lub usług będących przedmiotem transakcji,
 2. Warunków realizacji transakcji oraz ich powiązań, jeśli takie występują, z warunkami wszelkich innych transakcji realizowanych przez uczestników transakcji,
 3. Tożsamości uczestników transakcji oraz ich wzajemnych powiązań w czasie realizacji transakcji,
 4. Pełnionych funkcji, używanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk w związku z realizacją transakcji przez jej uczestników,
 5. Danych, rozważanych metod oraz wykonanych analiz w celu ustalenia ceny transferu bądź alokacji zysków lub strat, czy też udziału w kosztach w odniesieniu do danej transakcji,
 6. Założeń, strategii czy polityki przedsiębiorstwa, jeśli takie funkcjonują w przedsiębiorstwie, które wpływają na ustalenie wysokości ceny transferu bądź alokacji zysków lub strat, czy też udziału w kosztach w odniesieniu do danej transakcji.

(b)  Dla każdego kolejnego roku podatkowego lub okresu obrotowego, jeśli taki występuje, w którym transakcja jest kontynuowana, podatnik sporządzi lub uzyska najpóźniej w dniu, na który przypada termin sporządzenia dokumentacji na rok podatkowy lub fiskalny, w którym zaistniała dana transakcja, dokumentację zawierającą pełny i prawidłowy opis zmian, które w przeciągu tego okresu nastąpiły w transakcji, w odniesieniu do podpunktów 1-6; oraz

(c)   Dostarczy opisane powyżej dokumenty do Ministra, osobiście lub listem poleconym, w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania pisemnego wezwania”.

Memorandum Kanadyjskiej Agencji Skarbowej dotyczące cen transferowych – 05 zawiera dodatkowe instrukcje. 

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej, nr 87-2R, Międzynarodowe ceny transferowe: zapewnia wskazówki w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych z sekcji 247 Ustawy o podatku dochodowym. Kanadyjska Agencja Skarbowa wydaje także memoranda dotyczące cen transferowych, w których wykłada poszczególne przepisy.

Podrozdział 247(3) Ustawy o podatku dochodowym przewiduje kary w wysokości 10% wyniku netto doszacowanego w rezultacie zastosowania przepisów tego podrozdziału. Jest on kalkulowany w następujący sposób:

 • suma doszacowań dochodowych i kapitałowych (korekty zaokrąglane w górę, niezależnie od podjęcia racjonalnych starań)

minus

 • suma korekt dochodowych i kapitałowych, dla których podatnik podjął racjonalne wysiłki celem ustalenia i stosowania cen transferowych lub alokacji opartej na zasadach rynkowych (korekty „w górę” przy podjętych właściwych staraniach); oraz
 • suma korekt dochodowych i potrąceń kapitałowych, dla których podatnik podjął racjonalne wysiłki celem ustalenia i stosowania cen transferowych lub alokacji opartej na zasadach rynkowych (korekty „w dół”, pod warunkiem podjęcia  właściwych starań).
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej, nr 94-4R, Międzynarodowe ceny transferowe, Uprzednie porozumienia cenowe (APA);

Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 94-4RSP, wydanie specjalne, Uprzednie porozumienia cenowe dla małego biznesu.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Canada Revenue Agency
zobacz>>

zobacz>>

9 Inne istotne informacje

Kanadyjskie orzecznictwo w zakresie podatku dochodowego

Przepisy Kanadyjskiej Agencji Skarbowej w zakresie podatku dochodowego

Memorandum Kanadyjskiej Agencji Skarbowej w sprawie cen transferowych

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału;stan na wrzesień 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991