top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Luksemburg

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Zasada ceny rynkowej została wyrażona w rozdziale II art. 164 § 3 Prawa podatkowego (zmodyfikowane przepisy z 4 grudnia 1967 roku dotyczące opodatkowania dochodu).

 Art. 164 § 3:  Dochód do opodatkowania składa się z ukrytej dystrybucji zysków. Ukryta dystrybucja zysków zachodzi w szczególności w sytuacji, gdy akcjonariusz, udziałowiec lub zainteresowany podmiot otrzymuje w sposób pośredni lub bezpośredni od przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia korzyści, których normalnie by nie otrzymał nie będąc udziałowcem, akcjonariuszem lub zainteresowanym podmiotem.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Narodowe regulacje nie zawierają odniesienia do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych. Wszystkie traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisywane przez Luksemburg zawierają przepisy nawiązujące do przepisów art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.

3 Definicja jednostek powiązanych

Przepisy krajowe nie podają definicji podmiotów powiązanych. Jednakże, zgodnie z art. 164 § 3 wystarczające (dla zaistnienia powiązań) jest wykazanie przez administrację podatkową faktu, że udziałowiec, akcjonariusz lub podmiot zainteresowany otrzymał korzyści od przedsiębiorstwa jedynie ze względu na swoje znaczenie jako udziałowca, akcjonariusza lub zainteresowanego podmiotu w sposób pośredni lub bezpośredni.

4 Metody ustalania cen transferowych Narodowe regulacje nie zalecają żadnych szczególnych metod ustalania cen transferowych.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE).

Brak wymogów krajowych, poza obowiązkiem dokumentacyjnym nałożonym przez Prawo rachunkowe  i Prawo handlowe.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Brak szczególnych procedur audytu cen transferowych oraz szczególnych sankcji w zakresie cen transferowych.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

Art. 25 odpowiednich traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencja Arbitrażowa UE.

Rozporządzenie L.I.R. 164/2 datowane na 28 stycznia 2010. Dostępne na stronie: Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg

Tłumaczenie rozporządzenia L.I.R. n° 164/2, znajduje się w załączniku 1 zobacz >>

8 Linki do odpowiednich stron rządowych Administracja podatkowa Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg
9 Inne istotne informacje Brak.

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991