top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Malezja

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Ustawa o podatku dochodowym z 1967 roku, Podrozdział 140A(2):

„(2) Przedmiot podrozdziałów (3) i (4): jeśli w roku, dla którego przeprowadza się oszacowanie podmiot realizuje z podmiotem powiązanym transakcje nabycia lub dostawy dobra lub usług, wtedy na potrzeby niniejszej ustawy, taki podmiot powinien stosować zasadę ceny rynkowej w odniesieniu do takich transakcji”.

Malezyjskie przepisy o podatku dochodowym w zakresie cen transferowych z 2012, Przepis 2 (2):

“Dla potrzeb punktu (1) tegoż przepisu, podmiot powinien stosować zasadę ceny rynkowej dla transakcji nabycia lub dostawy dobra lub usług zgodnie z metodą i w sposób przewidziany w niniejszych przepisach”.  

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Malezyjskie Wytyczne dotyczące cen transferowych (wydane w lipcu 2012 roku), część 1, §1:

„Te oto Wytyczne dotyczące cen transferowych (zwane dalej Wytycznymi) są szeroko oparte na normach regulacyjnych cen transferowych, czyli na zasadzie ceny rynkowej określonej przez OECD w jej Wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych
i administracji podatkowych w sprawie cen transferowych”.

3 Definicja jednostek powiązanych

Ustawa o podatku dochodowym z 1967 roku, podrozdział 2(4):

 „Jeśli –

 1. dwa lub więcej przedsiębiorstwa są powiązane w rozumieniu rozdziału 6 Ustawy o spółkach z 1965 roku;
 2. przedsiębiorstwo jest powiązane z innym przedsiębiorstwem, które jednocześnie posiada powiązania z podmiotem trzecim,
 3. te same osoby posiadają więcej niż 50% udziałów w każdym z dwóch lub więcej przedsiębiorstw,
 4. każde z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jest powiązane z przynajmniej jednym z dwóch lub więcej przedsiębiorstw, do których stosuje się podpunkt 3),

Wszystkie przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej znajdują się w tej samej grupie dla celów niniejszej ustawy”.

 Ustawa o spółkach z 1965 roku, rozdział 6:

„6. Kiedy korporacje uznaje się za powiązane względem siebie”

„Kiedy korporacja –

 • jest holdingiem przedsiębiorstw lub innej korporacji,
 • jest filią innej korporacji, lub
 • jest filią holdingu przedsiębiorstw lub innej korporacji,

wspomniana jako pierwsza korporacja oraz te inne wymienione korporacje mogą zostać uznane za wzajemnie powiązane dla celów niniejszej ustawy”

4 Metody ustalania cen transferowych

Malezyjskie przepisy o podatku dochodowym w zakresie cen transferowych z 2012 roku, przepis 5:

 1. Podmiot powinien stosować tradycyjne metody ustalania cen rynkowej w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 2. W sytuacji, gdy tradycyjne metody ustalania ceny nie mogą być wiarygodnie zastosowane lub gdy nie można zastosować ich wcale, podmiot powinien użyć metody zysku transakcyjnego.
 3. Jeśli zarówno metody tradycyjne, jak i transakcyjne nie mogą zostać zastosowane, Dyrektor Generalny może zezwolić na użycie innej metody zapewniającej najwyższy poziom porównywalności dla badanych transakcji.

Malezyjskie Wytyczne w sprawie cen transferowych (wydane w lipcu 2012 roku), część III, §11:

“Następujące metody mogą być używane dla wyznaczenia ceny rynkowej:

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • Metoda ceny odsprzedaży,
 • Metoda koszt plus,
 • Metoda podziału zysku,
 • Metoda marży transakcyjnej netto.

Wytyczne wskazują również: “W sytuacji, w której nie mogą znaleźć zastosowania tradycyjne oraz transakcyjne metody ustalania ceny, Dyrektor Generalny może dopuścić zastosowanie innej metody zapewniającej ustalenie ceny na poziomie rynkowym”.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Ogólne obowiązki ewidencji dokumentów są przewidziane w rozdziale 82 Ustawy o podatku dochodowym z 1967 roku.

Zgodnie z podrozdziałem 82(9) dokumenty takie są rozumiane jako: księgi rachunkowe, faktury, rachunki, poświadczania zapłaty, paragony oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia wpisów w księgach rachunkowych.

 Malezyjskie przepisy o podatku dochodowym w zakresie cen transferowych z 2012 roku, przepis 4:Podmiot przeprowadzający transakcję z podmiotem powiązanym powinien przygotować równoczesną dokumentację podatkową cen transferowych”.

 Wytyczne w sprawie cen transferowych (wydane w lipcu 2012 roku) dostarczają szczegółowych informacji na ten temat, włączając w to listę niezbędnych do zamieszczenia w dokumentacji podatkowej informacji.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Szczególne procedury audytu cen transferowych zostały zawarte w instrukcji przeznaczonej wyłącznie do wewnętrznego użytku audytorów cen transferowych.

W Ustawie o podatku dochodowym nie istnieją żadne szczególne przepisy przewidujące kary dotyczące cen transferowych. W odniesieniu do cen transferowych będą stosowane ogólne przepisy dotyczące sankcji opisane w podrozdziale 113(2).

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych)

Ustawa o podatku dochodowym z 1967 roku, rozdział 138C

“(1) Przedmiot tego rozdziału oraz wszelkie przepisy niniejszej ustawy, na wniosek złożony do Dyrektora Generalnego przez jakikolwiek podmiot przeprowadzający transakcje z zagranicznym podmiotem powiązanym-

(a) Dyrektor Generalny może ustanowić dla takiego podmiotu uprzednie porozumienie cenowe; lub

 (b) W przypadku, w którym znajdują zastosowanie przepisy rozdziału 132, właściwe władze mogą wprowadzić uprzednie porozumienie cenowe w celu ustalenia metodologii określania cen transferowych, która będzie stosowana przy jakichkolwiek przyszłym podziale lub alokacji dochodu lub dokonania odliczeń w celu zapewnienia przestrzegania zasady ceny rynkowej w takiej transakcji.

Uprzednie porozumienia cenowe mogą być jednostronne, dwustronne lub wielostronne.

Rozdział 132 odnosi się do porozumień odnośnie unikania podwójnego opodatkowania.

Przepisy o podatku dochodowym (dotyczące uprzednich porozumień cenowych) oraz Wytyczne dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) zostały wydane odpowiednio w maju i w lipcu 2012 roku.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych http://www.hasil.gov.my
9 Inne istotne informacje
 • Szczegółowe przepisy dotyczące cen transferowych oraz uprzednich porozumień cenowych – S140A oraz S 138C obowiązują od 1 stycznia 2009 roku,
 • Przepisy o podatku dochodowym (w zakresie cen transferowych) z 2012 roku oraz Przepisy o podatku dochodowym (dotyczące uprzednich porozumień cenowych) wydane 11 maja 2012 są obowiązujące w stosunku do transakcji zawieranych od dnia 1 stycznia 2009 roku,
 • Nowe malezyjskie Wytyczne dotyczące cne transferowych zostały wydane w lipcu 2012 roku i zastąpiły Wytyczne z roku 2003,
 • Wytyczne dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) zostały wydane w lipcu 2012 roku,
 • Wymienione powyżej Wytyczne dostępne są na stronach internetowych.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 19 października 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991