top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Niemcy

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Rozdział 1 § 1 Ustawy o podatkach zagranicznych zawiera definicję zasady ceny rynkowej i jest przepisem nawiązującym do art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD dotyczącego wyrównania w zakresie cen transferu w transakcjach międzynarodowych realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi.

W  rozdziale 8 § 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje się zapewnienie, że ukryta dystrybucja zysku (przerzucanie dochodów) nie wpływa na zwiększenie bądź zmniejszenie dochodu do opodatkowania.

Dodatkowo Arbitrażowa Konwencja Unii Europejskiej (90/436/EEC), która stanowi prawo obowiązujące zarówno w Niemczech, jak i w każdym innym państwie członkowskim UE, zawiera definicję zasady ceny rynkowej w art. 4. Definicja ta jest zgodna z art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.

Odwołania do zasady ceny rynkowej znajdują się w kilku rozporządzenia Ministerstwa Finansów, np. w:

  • Wytycznych w sprawie kontroli alokacji dochodów pomiędzy powiązanymi jednostkami w transgranicznych transakcjach w zakresie obowiązków dokumentacji i współpracy, korekty przychodów,  wzajemnych porozumień i procedur arbitrażowych z dnia 12 kwietnia 2005 roku,
  • Informacji na temat dwustronnych porozumień i procedur arbitrażowych w zakresie opodatkowania dochodów i kapitału z 13 lipca 2006 roku.
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych W niemieckich ustawach brak jest odniesień do Wytycznych OECD
w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, jednak znajdują się one w rozporządzeniach Ministerstwa Finansów oraz w procedurach administracyjnych z 12 kwietnia 2005 roku.
3 Definicja jednostek powiązanych Definicja taka znajduje się w  rozdziale 1 § 2 Ustawy o podatkach zagranicznych.
4 Metody ustalania cen transferowych

Rozdział 1 § 3 Ustawy o podatkach zagranicznych zapewnia ustawowe pierwszeństwo tradycyjnym metodom  ustalania cen transferowych (metodzie porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodzie ceny odsprzedaży oraz metodzie rozsądnej marży „koszt plus”). Natomiast metody zysku transakcyjnego mogą być stosowne w określonych okolicznościach, zwłaszcza gdy metody tradycyjne nie mogą być prawidłowo zastosowane.

Co więcej, Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 kwietnia 2005 dot. wytycznych w sprawie procedur administracyjnych zawiera dodatkowe regulacje dotyczące metod ustalania cen transferowych. Rozporządzenie to odwołuje się bezpośrednio do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych z 1995 roku.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Rozdział 90 § 3 Kodeksu Podatkowego zawiera szczegółowe wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych. Przepis ustawowy został uzupełniony Dekretem – Regulacje w sprawie dokumentowania alokacji dochodów oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 12 kwietnia 2005 dotyczącym wytycznych w sprawie procedur administracyjnych.
6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Rozdział 162 § 4 Kodeksu Podatkowego zawiera wyszczególnienie opłat za niewypełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

Nie istnieją szczegółowe przepisy w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA). APA są oparte o reguły dwustronne  i traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierające zwykle klauzulę dotyczącą procedury wzajemnego porozumiewania i wspólnej konsultacji zgodnie z art. 259 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.

 Rozporządzenie Ministra Finansów – Informacja odnośnie dwu- i wielostronnych procedur dotyczących Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania mającej na celu przyznanie wiążących zgód na stosowanie cen transferowych uzgodnionych pomiędzy międzynarodowymi przedsiębiorstwami powiązanymi z dnia 5 października 2006 roku.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Bundesministerium der Finanzen
Bundeszentralamt für Steuern

9 Inne istotne informacje  Brak.

 

 

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na listopad  2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991