top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Norwegia

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w sekcji 13-1 Ustawy podatkowej.

W odpowiedzi do punktu 9 znajduje się link do jej nieoficjalnego tłumaczenia na język angielski.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Począwszy od 1 stycznia 2008 roku istnieje formalne odniesienie do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych w sekcji 13-1, podrozdziale 4 Ustawy podatkowej.

Z powyższych przepisów wynika, że jeśli istnieje wspólnota interesów pomiędzy przedsiębiorstwem będącym rezydentem Norwegii i podmiotem zagranicznym, a ich handlowe lub finansowe relacje podlegają warunkom rynkowym określonym w traktacie podatkowym pomiędzy odpowiednimi państwami, Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych będą brane pod uwagę przy stosowaniu zasady ceny rynkowej zgodnie z sekcją 13-1 Ustawy podatkowej.

Wymieniony powyżej ustęp przewiduje, że Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych powinny zostać w odpowiednim zakresie uwzględnione przy stosowaniu zasady ceny rynkowej zgodnie z sekcją 13-1 Ustawy podatkowej, w innych przypadkach niż wymienione powyżej, tj. gdy relacje handlowe lub finansowe powiązanych przedsiębiorstw nie są objęte traktatami podatkowymi.

Powyższe odniesienia do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych powinny mieć pierwszeństwo, jednakże tylko w takim stopniu w jakim Norwegia zaakceptowała te Wytyczne oraz jeśli Minister Finansów nie zadecyduje inaczej.

Odniesienia do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych można spotkać także  w norweskim orzecznictwie.

W odpowiedzi do punktu 9 znajduje się link do nieoficjalnego tłumaczenia na język angielski sekcji 13-1 Ustawy podatkowej.

3 Definicja jednostek powiązanych

Brak definicji jednostek powiązanych w prawie podatkowym.

W odniesieniu do obowiązku określenia i udokumentowania kontrolowanych transakcji, jednostki powiązane są zdefiniowane w sekcji 4-12, nr 4, Ustawy o rozliczeniu podatku. Według powyższego ustępu za powiązane uznaje się następujące podmioty:

 1. Każde przedsiębiorstwo lub podmiot, który w sposób pośredni lub bezpośredni, w co najmniej 50% swojego kapitału jest w posiadaniu lub pod kontrolą podmiotu zobligowanego do sporządzenia dokumentacji,
 2. Osobę, przedsiębiorstwo lub podmiot, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni, posiadają przynajmniej 50% udziałów lub kontrolują przedsiębiorstwo zobowiązane do przygotowania dokumentacji,
 3. Przedsiębiorstwo lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio, znajduje się w posiadaniu (przynajmniej w 50%) lub jest kontrolowane przez podmiot uznany za powiązany zgodnie z punktem b),

Rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki, małżonkowie, konkubenci, teściowie i rodzice konkubenta lub jakakolwiek osoba indywidualna, która może być uznana za powiązaną w świetle podpunktu b), a także przedsiębiorstwo lub podmiot, który w sposób pośredni lub bezpośredni jest przynajmniej w 50% w posiadaniu lub pod kontrolą takiej osoby indywidualnej.

4 Metody ustalania cen transferowych

Norwegia stosuje metody i przestrzega ich hierarchii opisanej w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych.

Więcej informacji znajduje się w odpowiedzi do punktu 2.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Wprowadzenie

Na przełomie lat 2007/2008 Norwegia wprowadziła specjalne wymagania w zakresie informowania i dokumentowania cen transferowych. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentowania stanowią uzupełnienie i rozszerzenie powszechnych obowiązków dokumentacyjnych wprowadzonych w życie przepisami Ustawy o rozliczaniu podatku.

Wymagania w stosunku do składania informacji

Szczególne wymagania w zakresie informowania o cenach transferowych pociągają za sobą obowiązek wypełniania osobnego formularza, w którym określa się charakter i przedmiot transakcji oraz zaległe płatności w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Formularz ten może zostać wypełniony jako załącznik do rocznego zeznania podatkowego. Formularz w większości opiera się na zasadzie „zaznaczania odpowiedniej rubryki”. Wymaga także od podatnika podania skrótowych informacji na swój temat, włączając w to opis branży, w której podatnik działa i informacji na temat tego czy przechodził istotną reorganizację w ciągu danego roku. Wymagana jest także krótka informacja na temat powiązań podatnika z innymi przedsiębiorstwami oraz lokalizacją tychże przedsiębiorstw. W swej dalszej części, formularz wymaga informacji na temat godziwej wartości oraz rodzaju kontrowanych transakcji, które podatnik realizował w ciągu roku, a także salda płatności zaległych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w ciągu danego roku.

Wymogi dokumentacyjne

Szczególne wymagania dokumentacyjne w stosunku do cen transferowych są stosowane jedynie na żądanie władz podatkowych. Jeśli tak się stanie, podatnik ma obowiązek dostarczyć taką dokumentacje w ciągu 45 dni od wysunięcia żądania przez odpowiednie władze. Dokumentacja może zostać przygotowana w językach: norweskim, szwedzkim, duńskim bądź angielskim, a minimalny okres jej przechowywania wynosi 10 lat liczonych od końca roku podatkowego.

Wymagania dokumentacyjne są rozwijane w przepisach pomocniczych wydanych przez Ministerstwo Finansów 7 grudnia 2007 roku i dodatkowo wyłożone przez w Wytycznych Inspektoratu Podatkowego. Dostępne jest nieoficjalne tłumaczenie tych dokumentów na język angielski – patrz punkt 9. Przepisy pomocnicze wprowadzają wymóg informowania o:

 • przedsiębiorstwie, grupie kapitałowej oraz prowadzonej działalności,
 • charakterze i zakresie kontrolowanych transakcji,
 • analizie funkcjonalnej,
 • wyborze i zastosowaniu metody ustalania cen transferu,
 • analizie porównywalności.

Co więcej, istnieją przepisy skupiające się na zagadnieniach finansowych, usługach scentralizowanych oraz wartościach niematerialnych. Regulacje zawierają ogólny zapis określający, iż zakres informacji, wyjaśnień i analiz, powinien być dostosowany do wartości i stopnia złożoności transakcji, a w razie konieczności zapewniający władzom podatkowym możliwość oceny czy cena i warunki transakcji były zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Podatnik nie jest wstępnie zobowiązany do przygotowywania analiz w oparciu o bazy danych. Pod pewnymi warunkami dokumentacja może początkowo zostać dostarczona bez analizy porównywalności. W takim przypadku przedsiębiorstwo powinno wytłumaczyć dlaczego taka analiza nie została przygotowana oraz przedstawić oceny finansowe i analizy, które były podstawą dla wyznaczania ceny transferu na danym poziomie oraz wyjaśnić dlaczego uznano, że odpowiadają one zasadzie ceny rynkowej. Władze podatkowe po przeprowadzeniu oceny otrzymanych dokumentów mogą zażądać od przedsiębiorstwa przygotowania analizy porównywalności. Podatnik powinien otrzymać na jej przygotowanie 60 – 90  dni.

W stosunku do transakcji niematerialnych stosuje się pewne wyjątki. Transakcje są uznawane za niematerialne, jeśli mają charakter jednostkowy, ograniczone znaczenie gospodarcze lub nie zostały zakwalifikowane jako zasadnicza działalność przedsiębiorstwa.

Zakres obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych

Specjalne zasady w zakresie informowania i dokumentowania zagadnień związanych z cenami transferowymi dotyczą zarówno transakcji transgranicznych, jak i realizowanych na rynku krajowym.

Oba obowiązki – dokumentacyjny i informacyjny, stosuje się odpowiednio do transakcji pomiędzy stałym zakładem przedsiębiorstwa oraz innymi częściami takiego przedsiębiorstwa.

Obowiązek informowania w zakresie cen transferowych ma szersze zastosowanie w stosunku do większego grona podmiotów, niż bardziej wymagający obowiązek dokumentacyjny. To, które podmioty są do niego zobligowane wynika z  przepisów sekcji 4 – 12 Ustawy o rozliczeniu podatku, z uwzględnieniem przepisów wynikających
z regulacji pomocniczych.

W punkcie 9 znajduje się link do nieoficjalnego tłumaczenia na język angielski sekcji 4 -12 Ustawy o rozliczeniu podatku oraz odpowiednich przepisów pomocniczych.

Obowiązek informacyjny dotyczy przedsiębiorstw wypełniających zeznanie podatkowe zgodnie z przepisami Ustawy o rozliczeniu podatku, chyba, że:

 • w ciągu roku podatkowego dany podmiot zrealizował transakcje kontrolowane, których skumulowana wartość godziwa była mniejsza niż 10 milionów koron, oraz
 • saldo płatności zaległych w transakcjach z przedsiębiorstwami lub podmiotami powiązanymi na koniec roku podatkowego jest niższe od kwoty 25 milionów koron.

Definicja przedsiębiorstwa powiązanego znajduje się w literach a – d sekcji 4 – 12 Ustawy o rozliczeniu podatku. Więcej informacji znajduje się w punkcie 3 powyżej.

Jeśli chodzi o obowiązek dokumentacyjny, to zwolnione są z niego podmioty należące do kategorii małych lub średnich grup, tzn. takich, które wraz z podmiotami powiązanymi w przeciągu rozpatrywanego roku finansowego:

 • zatrudniały mniej niż 250 pracowników, lub
 • ich przychody ze sprzedaży nie przekroczyły 400 milionów koron, lub
 • suma bilansowa nie przekroczyła 350 milionów koron.

Zwolnienia w stosunku do podmiotów należących do małych i średnich grup nie stosuje się jednak w sytuacji, gdy podatnik przeprowadza transakcje lub ma płatności zaległe w stosunku do podmiotu powiązanego, który ma siedzibę  w państwie, od którego Norwegia nie może żądać informacji o dochodach i majątku takiej drugiej strony transakcji zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych. Wyłączenie to nie stosuje się także do żadnego podmiotu płacącego specjalny podatek na podstawie Ustawy o opodatkowaniu działalności petrochemicznej.

Wejście w życie

Szczególne wymagania dokumentacyjne w zakresie cen transferowych, mają moc w stosunku do transakcji, które są realizowane od dnia 1 stycznia 2008 roku.  Szczególne wymagania informacyjne w zakresie cen transferowych mają moc począwszy od zeznań podatkowych za rok 2007 i powinny być do takie zeznania dołączone.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Brak.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

Brak.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Ministerstwo Finansów Finansdepartementet
Inspektorat Podatkowy Skatteetaten

9 Inne istotne informacje Brak.

   

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na listopad 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991