top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Nowa Zelandia

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej  Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w Sekcji YD 5, GB 2 oraz GC 6-14 Ustawy o podatku dochodowym z 2007 roku.
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych  Brak jest odniesień do Wytycznych OEC w sprawie cen transferowych w ustawodawstwie, lecz wyraźnie powołano się na nie w nowozelandzkich wytycznych w zakresie cen transferowych.
3 Definicja jednostek powiązanych

Część YA oraz YB Ustawy o podatku dochodowym z 2007 roku.

Należy zauważyć, że sekcja GB 2 może rozszerzyć zakres stosowania sekcji GC 7-10 do podmiotów niezależnych w sytuacji, gdy są one stroną porozumień dotyczących dodatkowych zabezpieczeń (np. układ udostępniania rynku, porozumienie o wejściu na dany rynek, zwrotną umowę dostawy lub porozumienie o podziale dochodu).

4 Metody ustalania cen transferowych  Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda koszt plus, metoda podziału zysków, metoda zysków porównywalnych. Wśród metod nie ma hierarchii.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych  Brak wymogów ustawowych, ale zachęca się podatników do przygotowywania równoczesnej dokumentacji w celu wykazywania zgodności.
6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych  Brak jest szczególnych wymagań takich jak ujawnianie poufnych informacji oraz szczególnych kar w zakresie cen transferowych – do tego typu zagadnień stosuje się ogólne kary wraz z zastosowaniem odsetek w stosunku do doliczonego domiaru.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)

Brak jest szczególnych przepisów w zakresie uprzednich porozumień cenowych.

 Jednostronne porozumienia cenowe funkcjonują jako prywatnie wiążące decyzje administracyjne  (rozdział 91E Ustawy o administracji podatkowej z 1994 roku), a porozumienia dwu- i wielostronne wprowadza się za pomocą dwustronnej procedury właściwej dla odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Wytyczne zobacz>>
Władza wykonawcza zobacz>>

9 Inne istotne informacje

Kwestionariusz cen transferowych używany przez urzędy skarbowe można pobrać ze wspomnianej powyżej strony internetowej nowozelandzkiej egzekutywy.

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na wrzesień 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991