top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Portugalia

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Art. 58 § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że:

„w zakresie w jakim dotyczy to transakcji biznesowych, w tym w szczególności transakcji w zakresie asortymentu towarowego, praw i usług, a także operacji finansowych pomiędzy podatnikiem a innym podmiotem (w tym takim, który należy do grupy przedsiębiorstw wielonarodowych), a z którym łączy podatnika specjalny związek należy ustalać, akceptować i używać warunki zasadniczo podobne do tych, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne w porównywalnej transakcji”.

Podobne odniesienie znajduje się w art. 1 § 1 ministerialnego zalecenia 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Preambuła do ministerialnego zalecenia nr 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 rok mówi, że Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych powinny być stosowane pomocniczo, szczególnie w odniesieniu do złożonych spraw technicznych lub w przypadku braku odpowiednich regulacji w krajowych przepisach o cenach transferowych.

3 Definicja jednostek powiązanych

Art. 58 § 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że:

„Uznaje się, że pomiędzy dwoma podmiotami istnieje szczególny związek, jeśli jeden z nich może wywierać, w sposób pośredni lub bezpośredni, znaczący wpływ na podejmowane decyzje zarządcze tego drugiego podmiotu; związek taki może pojawić się pomiędzy:

 • podmiotem i właścicielem jego kapitałów, małżonkiem właściciela, jego wstępnymi i zstępnymi, posiadającym w sposób pośredni lub bezpośredni udział nie niższy niż 10% w całości kapitału lub praw głosu w podmiocie,
 • podmioty, w których ten sam właściciel kapitału, jego małżonek, zstępni lub wstępni, posiadają w sposób pośredni lub bezpośredni nie niższy niż 10% udział w kapitale tych podmiotów lub w prawach głosu,
 • podmiot i członkowie jego zarządu lub rad nadzorczych, administracji, dyrekcji, kierownictwa oraz ich małżonkowie, wstępni i zstępni,
 • podmioty, w których większość zarządu lub rad nadzorczych, administracji, dyrekcji czy kierownictwa  stanowią te same osoby, lub osoby z nimi związane poprzez małżeństwo lub bezpośrednie pokrewieństwo,
 • Podmioty powiązane w ramach umowy podporządkowania, udziału w grupie lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • Przedsiębiorstwa posiadające możliwości kontroli zgodnie z warunkami określonymi w tekstach prawnych stwierdzającymi obowiązek przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Podmioty pomiędzy którymi dzięki relacjom biznesowym, finansowym, profesjonalnym lub prawnym (bezpośrednim lub pośrednim) istnieje sytuacja zależności w odniesieniu do podejmowanych przez nie działań; w szczególności chodzi o następujące sytuacje:
 1. Wykonywanie działalności przez jeden z podmiotów zasadniczo zależy od prawa do korzystania z praw własności intelektualnej lub przemysłowej, lub know-how będących w posiadaniu innego podmiotu,
 2. Dostawy surowców i materiałów lub dostęp do kanałów sprzedaży dóbr, towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa zależą w zasadniczy sposób od innego podmiotu,
 3. Znaczna część działalności prowadzonej przez jedno przedsiębiorstwo może nastąpić tylko poprzez działanie wraz z innym podmiotem lub w zależności od decyzji przez niego podjętych;
 4. Prawo do ustalania cen lub warunków w odniesieniu do towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji dostawy lub kupna realizowanych przez jedno z przedsiębiorstw jest w posiadaniu innego podmiotu zgodnie z warunkami aktu prawnego,
 5. Zgodnie z warunkami ich handlowych i prawnych relacji, jeden podmiot może wpływać na decyzje zarządcze drugiego podmiotu dzięki faktom lub okolicznościom wynikającym z istoty tych stosunków handlowych lub profesjonalnych.
 • Podmiot będący lub nie będący rezydentem posiadający stały zakład położony na terytorium Portugalii oraz podmiot podlegający korzystniejszemu systemowi podatkowemu, tj. rezydent państwa, terytorium lub regionu wymienionego w zaleceniu ministerialnym zatwierdzonym przez Ministra Stanu i Finansów „.
4 Metody ustalania cen transferowych

Art. 58 § 3 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że “metodami ustalania cen transferowych są:

 1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży oraz metoda koszt plus,
 2. Jeśli powyższe metody nie mogą być zastosowane lub nie dostarczą najbardziej miarodajnych wyników w odniesieniu do warunków, które byłby ustalone i zastosowane przez podmioty niezależne, wtedy można zastosować metodę podziału zysków, metodę marży transakcyjnej netto lub jakąkolwiek inną.”

Zgodnie z art. 4 ministerialnego zalecenia nr 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku, podatnik może zastosować metodą, która w najwyższym stopniu będzie odpowiadać danej transakcji, co oznacza, że metoda ta najprawdopodobniej zapewni najwyższy poziom zgodności wyników z wynikami rynkowymi.

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Głównym dodatkowym obowiązkiem – dla podatnika, którego sprzedaż  netto oraz inne dochody w poprzednim roku obrotowym wyniosły  mniej niż 3.000.000 euro – jest stworzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, która uzasadnia przyjętą politykę cen transferowych oraz przeprowadzonych analiz porównywalności. Dokumentacja podatkowa musi zawierać:

 • opis sytuacji podmiotu ze względu na jego szczególny związek z innym podmiotem;
 • opis działań gospodarczych podejmowanych przez podatnika oraz przez jego podmiot powiązany;
 • szczegółowe wskazanie dóbr, praw i usług będących przedmiotem transakcji, a także ustalonych warunków przeprowadzenia takiej transakcji;  
 • opis pełnionych w związku z transakcją funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk;
 • opracowania techniczne skupiające się na kluczowych obszarach biznesu;
 • wewnętrzne wytyczne dotyczące polityki cen transferowych;
 • umowy, kontrakty i inne dokumenty tego typu podpisane z podmiotami powiązanymi i niezależnymi;
 • wyjaśnienie zastosowanej metody lub metod ustalania ceny wraz z powodami tłumaczącymi wybór tej metody;
 • informacje na temat danych porównywalnych używanych na potrzeby analizy przeprowadzonej w celu oceny stopnia zgodności z transakcjami realizowanymi przez podmioty niezależne;
 • strategie biznesowe, które mogą mieć wpływ na ustalanie cen transferu oraz wypracowanie zysku lub straty na danej transakcji;
 • wszelkie inne informacje, dane lub dokumenty, które mogą okazać się istotne dla zastosowania zasady ceny rynkowej, określenia porównywalności transakcji i przeprowadzenia ewentualnych korekt.

W zakresie dotyczącym Uprzednich porozumień cenowych oraz usług wewnątrzgrupowych wymagane są specjalne informacje oraz dokumentacja.

Informacje na ten temat znajdują się także w art. 13 – 16 zalecenia ministerialnego nr 1446-C/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Szczególne kary w zakresie cen transferowych nie są przewidziane przez portugalskie przepisy prawa.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

Art. 128.A. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ministerialne zalecenie nr 620-A/2008 z 16 lipca 2008 roku – które weszło w życie 17 lipca 2008 roku – regulują proces zawierania uprzednich porozumień cenowych.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Governo da República Portuguesa
Portal das Finanças

9 Inne istotne informacje  Brak.

 

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 31 marca 2009 roku, tłumaczenie własne: Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991