top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Szwajcaria

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów cytowanie treści i przepisów –
zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej Szwajcarskie prawo podatkowe nie zawiera bezpośredniej definicji zasady ceny rynkowej ani nie zajmuje się bezpośrednio zagadnieniem cen transferu pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednakże, podstawy prawne do oszacowania dochodu odpowiadającego cenie rynkowej, znajdują się w art. 58 Ustawy Federalnej o bezpośrednich podatkach federalnych z 14 grudnia 1990 roku oraz w art. 24 Ustawy Federalnej o harmonizacji podatków nakładanych przez kantony i gminy z dnia 14 grudnia 1990 roku. Zasadniczo odliczeniu od podatku podlegają jedynie uzasadnione wydatki ponoszone w toku prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowi podstawę do dokonywania korekt dochodów w warunkach nie spełniających zasady ceny rynkowej.
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Szwajcaria zaakceptowała Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Federalna administracja podatkowa wprowadziła 4 marca 1997 roku okólnik informujący władze podatkowe poszczególnych kantonów o treści Wytycznych i pouczający administracje kantonów, by Wytyczne te były przestrzegane.
3 Definicja jednostek powiązanych Szwajcarski Federalny Sąd Najwyższy wyraźnie zdefiniował pojęcie jednostek powiązanych. Zgodnie z definicją, jednostka jest uznawana za powiązaną, jeśli pomiędzy dwoma jednostkami zachodzi bliska relacja gospodarcza lub personalna. Zatem, pośrednie lub bezpośrednie pełnienie funkcji kontrolnych, zarządczych lub udział w kapitale nie jest w tym kontekście wymagane. Kluczowe jest stwierdzenie czy dana transakcja zaistniała ze względu na stosunki łączące dane jednostki, czy nie.
4 Metody ustalania cen transferowych Szwajcaria korzysta z metod sugerowanych przez OECD w Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Nie istnieją szczególne wymagania dotyczące cen transferowych. Art. 126 Ustawy Federalnej o bezpośrednich podatkach federalnych z 14 grudnia 1990 roku oraz w art. 42 Ustawy Federalnej o harmonizacji podatków nakładanych przez kantony i gminy z dnia 14 grudnia 1990 roku nakładają na podatnika obowiązek przedłożenia organom podatkowym wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego oszacowania dochodu do opodatkowania. W przypadku cen transferowych podatnik musi udowodnić, że ceny transferu w danej transakcji zostały ustalone na poziomie odpowiadającym zasadom rynkowym i są gospodarczo uzasadnione.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Szwajcarskie prawo nie przewiduje szczególnych procedur kontrolnych lub kar dotyczących cen transferowych. Zagadnienia związane z cenami transferowymi są badane przy użyciu standardowych procedur kontrolnych. Podatnik jest proszony o dostarczenie wszelkich informacji, które mogą być istotne dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania. Jeśli podatnik nie współpracuje z administracją podatkową, mogą zostać na niego nałożone kary.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)

W Szwajcarii nie istnieje formalna procedura dla ustanowienia uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Jednakże dwustronne uprzednie porozumienia cenowe są wdrażane przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów dotyczących wzajemnego porozumiewania się zawartych w traktatach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen
9 Inne istotne informacje Brak.

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 26 listopada 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991