top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Szwecja

Nr Pozycja Odniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w rozdziale 14, sekcji 19 Ustawy o Podatku Dochodowym.
2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Trwają przygotowawcze prace legislacyjne w tym zakresie. Stosowne odniesienia znajdują się także w orzecznictwie.
3 Definicja jednostek powiązanych Definicja jednostek powiązanych znajduje się w rozdziale 14, sekcji 20 Ustawy o Podatku Dochodowym (jest ona ta jest zbliżona do definicji, znajdującej się w art. 9 Modelowej Konwencji OECD).
4 Metody ustalania cen transferowych Szwecja stosuje metody ustalania cen transferowych opisanych w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Wymagania wobec dokumentacji podatkowej cen transferowych zostały wprowadzone w 2007 roku, a od 1 stycznia 2012 roku są zawarte w rozdziale 39, sekcji 15 oraz sekcji 16 Ustawy o procedurach podatkowych (2011:1244) oraz w rozdziale 9, sekcji 9 Ordynacji o procedurach podatkowych (2011:1261).

W celu zdobycia dalszych informacji na temat wymagań dokumentacyjnych należy sięgnąć do załącznika nr 1 „Dokumentacja cen transferowych”, który można znaleźć na stronie OECD.

Ponadto, Szwedzka Agencja Podatkowa wprowadziła przepisy podatkowe dotyczące dokumentacji cen transferowych pomiędzy przedsiębiorstwami stowarzyszonymi (SKVFS 2007:1) które weszły w życie 1 marca 2007 roku i obejmą lata podatkowe rozpoczęte po 1 stycznia 2007 roku.

Regulacje w tym zakresie zostaną znowelizowane w 2013 roku.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych  Brak.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)

Od 1 stycznia 2010 zaczęły obowiązywać Ustawa (2009:1289) oraz Ordynacja (2009:1295) dotyczące uprzednich porozumień cenowych w sprawie międzynarodowych transakcji.

W celu zdobycia dalszych informacji na temat uprzednich porozumień cenowych (APA) należy sięgnąć do załącznika nr 2 znajdującego się na stronach OECD dotyczących cen transferowych w Szwecji.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Skatteverket
zobacz>>

9 Inne istotne informacje Brak.

 
Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 15 października 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991