top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

USA

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Rozporządzenie Skarbu (Treasury Regulation) 1.482-1(b)(1)

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych nie są stosowane w Stanach Zjednoczonych.
3 Definicja jednostek powiązanych Rozporządzenie Skarbu (Treasury Regulation) 1.482-1(i)(5)
4 Metody ustalania cen transferowych Rozporządzenie Skarbu (Treasury Regulation) 1.482-2(a) (kredyty I pożyczki), od 1.482-3 poprzez 1.482-6 (własności materialne i niematerialne). Tymczasowe Rozporządzenie Skarbu 1.482-7T (porozumienia o podziale kosztów), Tymczasowe Rozporządzenie Skarbu 1.482-9T (b) – (g) (usługi). Rozporządzenie Skarbu 1.482-8 (transakcje międzynarodowe).
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Kodeks podatkowy  (Internal Revenue Code), 6662(e), (h)

Rozporządzenie Skarbu 1.6662-6

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Kodeks podatkowy (Internal Revenue Code) 6662(e), (h)

Rozporządzenie Skarbu 1.6662-6

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych) Procedura dochodowa (Revenue procedure) 2006-9, 2006-9 I.R.B. 278, Procedura dochodowa (Revenue procedure) 2008-31, 2008-23 I.R.B. 1133.
8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Internal Revenue Service (IRS)

9 Inne istotne informacje Przewiduje się, że w 2009 roku zostaną opublikowane nowe ostateczne regulacje dotyczące usług.

 

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału;stan na luty 2009 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991