top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Węgry

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

Ustawa LXXXI o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od dywidend z 1996 roku

Rozdział 18

“Jeśli w umowie biznesowej zawartej pomiędzy powiązanymi podmiotami zostanie zastosowane wynagrodzenie wyższe lub niższe (obliczone z wyłączeniem podatku od wartości dodanej) niż wynagrodzenie stosowane lub które byłoby zastosowane przez podmioty niezależne w porównywalnych warunkach (dalej zwane jest to zasadą ceny rynkowej),  podatnik – niezależnie od elementów dodanych do lub odjętych od dochodu przed opodatkowaniem w sposób opisany w ustawie – uwzględni różnicę pomiędzy ceną rynkową a zastosowanym wynagrodzeniem i doda ją do lub odejmie ją od dochodu przed opodatkowaniem”.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych

Ustawa LXXXI o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od dywidend z 1996 roku

Rozdział 31 § 2

„Ustawa ta zawiera regulacje mające na względzie następujące dokumenty oraz jest zgodna z Konwencją OECD, związanymi z nią protokołami i deklaracją przystąpienia, ogłoszoną jako Ustawa XV z 1998 roku:

  • Model konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku,
  • Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
3 Definicja jednostek powiązanych

Ustawa LXXXI o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od dywidend z 1996 roku

Rozdział 4 § 23

23) „przez podmioty powiązane rozumie się:

a) podatnika i podmiot, w którym podatnik ma większość udziałów – w sposób bezpośredni lub pośredni – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

b) podatnika i podmiot posiadający większość udziałów podatnika – w sposób bezpośredni lub pośredni – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

c) podatnika i inny podmiot, pod warunkiem, że podmiot trzeci posiada większość udziałów w obu tych podmiotach – w sposób  bezpośredni lub pośredni – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

d) zagraniczne przedsiębiorstwo i jego krajowe miejsce prowadzenia działalności oraz miejsce siedziby zagranicznego przedsiębiorstwa, a ponadto krajowe miejsce prowadzenia działalności przez podmiot zagraniczny i podmiot, który pozostaje w związku zdefiniowanym w podpunkcie od a) do c) z przedsiębiorstwem zagranicznym, przy czym:

da) większość udziałów może również oznaczać sytuację, w której podmiot może wyznaczać lub dymisjonować większość kierowników i członków zarządu i rady nadzorczej,

db) w odniesieniu do interesu większości, prawa głosu bliskich krewnych powinny być brane pod uwagę łącznie”.

4 Metody ustalania cen transferowych

Ustawa LXXXI o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od dywidend z 1996 roku

Rozdział 18 § 2

“Cena rynkowa powinna być wyznaczona przy użyciu jednej z poniższych metod:

a) poprzez metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, gdzie zasada ceny rynkowej oznacza cenę używaną przez niezależne podmioty przy sprzedaży porównywalnych produktów lub usług w porównywalnych warunkach rynkowych;

b) poprzez metodę ceny odsprzedaży, gdzie cena rynkowa oznacza cenę używaną w przypadku sprzedaży produktu lub usługi w niezmienionym stanie do podmiotu niezależnego po odjęciu kosztów odsprzedaży i zysku podmiotu odsprzedającego;

c) poprzez metody kosztowe i dochodowe, gdzie cena oznacza koszty własne oraz zwyczajowy poziom zysku,

d) poprzez inne metody, jeśli cena rynkowa nie może być wyznaczona zgodnie z podpunktami a)-c). 

5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

Ustawa LXXXI o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od dywidend z 1996 roku

Rozdział 18 § 5 oraz 18/2003 Rozporządzenie ministra dotyczące wymagań dokumentowania cen transferowych

„Stowarzyszenia przedsiębiorców, stowarzyszenia zawodowe, europejskie publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie i przedsiębiorcy nie będący rezydentami, którzy nie są uznawani za małe przedsiębiorstwa ustalają, ze skutkiem na ostatni dzień roku podatkowego, godziwą cenę rynkową oraz formułę (w tym dane i rodzaj zdarzenia, na których formuła się opiera) używaną przez nich do określenia ceny rynkowej zgodnie z instrukcjami zawartymi w ministerialnym rozporządzeniu wydawanym na podstawie upoważnienia przyznanego w ustawie”.

Zgodnie z głównymi zasadami dokumentacja cen transferowych musi być przygotowana dla każdego oddzielnego kontraktu do czasu wymagalności złożenia zeznawania podatkowego. Wspólna, skonsolidowana dokumentacja może zostać przygotowana dla grupy identycznych lub ściśle powiązanych transakcji.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych

Ustawa XCII o zasadach opodatkowania z 2003 roku

Rozdział 172 § 16

Niewypełnienie przez podatnika obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych jest zagrożone karą grzywny.

7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)

Ustawa XCII o zasadach opodatkowania z 2003 roku

Rozdział 132/A (obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku)

Wniosek o uprzednie porozumienie musi być złożony do węgierskich organów skarbowych, które będą mogły ocenić dwu i wielostronne wnioski (a w razie konieczności także wnioski jednostronne) we współpracy z zagranicznymi administracjami podatkowymi.

W ramach procedury należy uiścić opłatę w wysokości 1% wartości przedmiotu transakcji z następującymi ograniczeniami: jednostronne APA min. 5 mln HUF a max. 12 mln HUF; bilateralne APA min. 10 mln HUF a max. 17 mln HUF; wielostronne APA min. 15 mln HUF a max. 20 mln HUF.

8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Kormányzati

9 Inne istotne informacje  Brak.

 

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału z marca 2009 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991