top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Włochy

Nr Pozycja

Odniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe

1 Odniesienie do zasady ceny rynkowej

We włoskim prawodawstwie zasada ceny rynkowej zawiera się w pojęciu „wartości normalnej”. Odpowiednie przepisy są zawarte w tekście jednolitym włoskich przepisów o podatku dochodowym (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), art. 9 § 3 i 4 oraz art. 110 § 7 Dekretu Prezydenta nr 917 z 22 grudnia 1986 roku.

Przepisy dotyczące cen transferowych wydane zostały na początku lat 80-tych (Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.09.1980 r. nr 32/9/2267; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.1981 r., nr 42/12/1587).

Należy zaznaczyć, że we Włoszech w roku 2010 zostały przyjęte nowe regulacje dotyczące dokumentacji cen transferowych (art. 26 Dekretu Prawnego nr 78 z 31 maja 2010 roku, Decyzja komisarza włoskiej Agencji Skarbowej z 29 września 2010 roku oraz Okólnik z 5 grudnia 2010 roku nr 58/E), które odwołują się do zasady ceny rynkowej (arm’s length principle) oraz całościowo do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych z 22 lipca 2010 roku.

Wyciąg z TUIR

Artykuł 9 […]

3. Z zastrzeżeniem przepisów § 4 odnośnie towarów, o jakich tam mowa, wartość normalna oznacza średnią cenę lub wynagrodzenie stosowane dla identycznych lub porównywalnych towarów lub usług w obrocie opartym na zasadach rynkowych, przy takim samym poziomie marketingu oraz miejscu i czasie, w którym towary bądź usługi zostały nabyte lub, w przypadku braku takich danych, w najbardziej zbliżonym czasie i miejscu. Dla określenia wartości normalnej należy, w sposób możliwie najdokładniejszy odnieść się do cennika lub taryfy stosowanej w obrocie, z uwzględnieniem upustów stosowanych przez dystrybutorów. W przypadku towarów i usług objętych kontrolą cenową, punktem odniesienia powinny być stosowne przepisy.

4. Normalna cena jest determinowana przez:

a) dla akcji, obligacji i innych papierów wartościowych notowanych na krajowej lub międzynarodowej giełdzie papierów wartościowych, na podstawie cen zanotowanych w ostatnim miesiącu,

b) dla akcji i udziałów w spółkach innych niż akcje oraz dla papierów wartościowych oraz udziałów w kapitale podmiotów innych niż przedsiębiorstwa, w sposób proporcjonalny do wartości netto takiego przedsiębiorstwa lub podmiotu lub, w przypadku nowo założonych przedsiębiorstw lub podmiotów, w stosunku do wysokości wniesionego do nich kapitału,

c) dla obligacji i innych papierów wartościowych, niż te wymienione w punktach a) i b), analogicznie do papierów wartościowych podobnych w swoim charakterze do tych notowanych na krajowej lub międzynarodowej giełdzie papierów wartościowych. W przypadku braku takich informacji, cenę ustala się na podstawie innych, obiektywnych danych.

Artykuł 110 […]

7. składniki dochodu pochodzące z transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwo z firmami niebędącymi rezydentami, które w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolują przedsiębiorstwo, są kontrolowane przez przedsiębiorstwo, bądź te same osoby uczestniczą w kontroli obu stron transakcji, są szacowane zgodnie z zapisami §2 tego artykułu, na podstawie normalnych cen dostarczanych dóbr, świadczonych usług oraz dóbr i usług zakupywanych, jeśli powodują one wzrost dochodu do opodatkowania. To zastrzeżenie powinno być również przestrzegane w przypadku obniżenia dochodu do opodatkowania, pod warunkiem, ze będzie to zgodne z porozumieniami zawartymi z udziałem odpowiednich władz skarbowych na podstawie dwustronnych procedur określonych w międzynarodowych konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania. To zastrzeżenie dotyczy również dóbr i usług dostarczanych przez nierezydentów, w imieniu których przedsiębiorstwo świadczy usługi marketingowe, produkcyjne lub przetwórcze.

2 Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych  Decyzja Komisarza Włoskiej Agencji Skarbowej z dnia 29 września 2010 oraz Okólnik nr 58/E z dnia 5 grudnia 2010 roku wprost odwołują się do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych z 22 lipca 2010 roku.
3 Definicja jednostek powiązanych  Definicja podmiotów powiązanych została przedstawiona w Okólniku nr 32/9/2267 z 22 września 1980 roku. Kontrola jest zdefiniowana na potrzeby cen transferowych w taki sposób, aby było można ją zastosować w odniesieniu do wszelkich potencjalne lub aktualnie zachodzących zjawisk ekonomicznych, w zależności od okoliczności.
4 Metody ustalania cen transferowych  Wyżej wspomniana Decyzja Komisarza Włoskiej Agencji Skarbowej z dnia 29 września 2010 oraz Okólnik nr 58/E z 5 grudnia 2010 roku zgodnie z zasadą, której celem było wyłonienie „najodpowiedniejszej metody ustalania cen transferowych w określonych okolicznościach” odwołują się do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych z 22 lipca 2010 roku.
5 Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych

 Włochy wprowadziły nowe wymagania dokumentacyjne ograniczające niebezpieczeństwo zastosowania sankcji odnoszących się do cen transferowych. Nowe przepisy dotyczące wymogów dokumentacyjnych zostały wprowadzone Decyzją Komisarza Włoskiej Agencji Skarbowej z dnia 29 września 2010 i w dużej mierze oparte są na wskazaniach Unii Europejskiej odnośnie cen transferowych (EU TPD 2006/c 176/01). Dalsze wskazówki dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi znajdują się w Okólniku nr 58/E z dnia 5 grudnia 2010 roku.

6 Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych  Audyty cen transferowych dużych podatników są oparte na analizie ryzyka.
7 Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)  Artykuł 8 dekretu z mocą ustawy nr 269/2003 wprowadza ustalenia (tzw. Międzynarodowe Zasady Podatkowe) między włoską administracją podatkową
a przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą na szczeblu międzynarodowym, dotyczącą głównie, ale nie wyłącznie: transakcji, cen transferowych, dywidend, odsetek, opłat licencyjnych i innych zagadnień międzynarodowych. Odpowiednie zasady wykonawcze zostały ogłoszone przez Włoską Agencję Skarbową 23 lipca 2004 roku.
8 Linki do odpowiednich stron rządowych

Ministerstwo finansów: www.finanze.gov.it

Agencja Skarbowa: www.agenziaentrate.gov.it

Baza wiedzy dotyczącej dokumentacji podatkowej:

 http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

Wszystkie strony dostępne są jedynie we włoskiej wersji językowej.

9 Inne istotne informacje

Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących dokumentów wymaganych w celu sprawdzenia spójności cen transferowych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa z zastosowaniem arm’s length principle:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/407e6800444f85af891ceb536ed3dbc9/ItalyCommissionerDecision_29_09_2010_transfer_pricing.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=407e6800444f85af891ceb536ed3dbc9

Wytyczne dotyczące procedur wzajemnego porozumiewania się opartych na art. 25 Modelowej konwencji podatkowej OECD oraz Konwencji arbitrażowej UE:

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=4672519228497197875 

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 22 października 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991