NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 40 części 1 rosyjskiego Kodeksu podatkowego (wprowadzonego 17 lipca 1998 roku, z późniejszymi zmianami) ustanawia zasadę ceny rynkowej oraz wprowadza metody ustalania cen rynkowych w transakcjach kontrolowanych. Mimo, że art. 40 nie czyni formalnych odniesień do zasady ceny rynkowej oraz do zakresu warunków rynkowych dla podmiotów powiązanych, to art. 40.3 daje władzom podatkowym możliwość nałożenia dodatkowego podatku oraz odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy ceny dóbr, pracy lub usług zastosowane przez strony w transakcji kontrolowanej wykażą odchylenie większe niż 20% od cen rynkowych identycznych dóbr, pracy lub usług. Zgodnie z art. 40.8 w celu ustalenia ceny rynkowej w kontrolowanej transakcji, powinno się wziąć pod uwagę ceny obowiązujące w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Zgodnie z art 40.2 rosyjskiego Kodeksu Podatkowego, wykaz kontrolowanych transakcji, obejmuje: transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, transakcje barterowe, handel zagraniczny, oraz transakcje, w których cena, w ciągu krótkiego okresu, wykazała wzrost lub spadek o ponad 20% w stosunku do cen ustalonych przez podatnika dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, pracy.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Rosyjski Kodeks podatkowy nie zawiera żadnych odniesień do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych. Nie istnieją także szczególne regulacje dotyczące stosowania przepisów dotyczących cen transferowych.
3Definicja jednostek powiązanychArt. 20 rosyjskiego Kodeksu podatkowego zawiera definicję podmiotów powiązanych; opisane są w nim trzy następujące sytuacje: Jedna strona transakcji posiada więcej niż 20% bezpośredniego lub pośredniego udziału w kapitale drugiej strony, Jedna z osób jest podporządkowana drugiej zgodnie z zajmowanymi przez nie stanowiskami służbowymi, Osoby łączą stosunki małżeńskie, pokrewieństwo, powinowactwo, bycie osobą przysposabiającą lub przysposobioną przez drugą osobę, bycie kuratorem drugiej osoby lub znajdowanie się pod jej kuratelą. Dodatkowo, zgodnie z art. 20.2, sądy mogą uznać podmioty za powiązane także w innych sytuacjach, niż wymienione powyżej, jeśli ta inna relacja może wpływać na wynik transakcji.
4Metody ustalania cen transferowychArt. 40.9 oraz 40.10 rosyjskiego Kodeksu podatkowego przewidują następujące metody, które mogą być używane przez władze podatkowe dla określania cen rynkowych: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, Metoda ceny odsprzedaży, Metoda rozsądnej marży „koszt plus”. Powyższe metody powinny być stosowane z uwzględnieniem ich ścisłej hierarchii, gdzie metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej jest metodą priorytetową. Jeśli nie może być ona zastosowana, powinno się użyć metodę ceny odsprzedaży, a w ostateczności zastosowanie powinna znaleźć metoda rozsądnej marży.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Rosyjski Kodeks podatkowy nie wprowadza obowiązków w zakresie dokumentowania oraz informowania o zagadnieniach związanych z cenami transferowymi. Jednakże, podczas przeprowadzania kontroli podatkowej, podatnik może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów dodatkowych dotyczących przeprowadzenia kalkulacji ceny w transakcjach kontrolowanych.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Rosyjski Kodeks podatkowy nie zawiera procedur dotyczących prowadzenia osobnego audytu cen transferowych. Władze podatkowe sprawdzają przyjęte ceny podczas prowadzenia zwykłych kontroli podatkowych. Kodeks podatkowy nie przewiduje szczególnych kar przypisanych zagadnieniom związanym z cenami transferowymi; zgodnie z art. 40.3 Kodeksu podatkowego władze podatkowe mogą jedynie nałożyć na podatnika dodatkowy podatek oraz odsetki za zwłokę w przypadku korekt cen transferowych. Zgodnie z art. 122 Rosyjskiego Kodeksu podatkowego, zaniżenie wymiaru podatku może skutkować nałożeniem na podatnika kary w wysokości 20% niezapłaconego podatku (kara to może wzrosnąć do 40%, jeśli zastaną udowodnione złe intencje i celowość działań podatnika).
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych) Rosyjski Kodeks podatkowy nie zawiera przepisów dotyczących uprzednich porozumień cenowych.
8Linki do odpowiednich stron rządowychMinisterstwo Finansów Federacji Rosyjskiej: http://www1.minfin.ru/ru/ Federalny Urząd Podatkowy: http://www.nalog.ru/
9Inne istotne informacjeZgodnie z głównymi celami polityki podatkowej przyjętych przez rosyjski rząd na lata 2009-2011, nowe zasady dotyczące cen transferowych powinny zacząć obowiązywać od przełomu lat 2009-2010. W listopadzie 2007 roku, rosyjski Minister Finansów opublikował na stronie internetowej projekt zmian do części 1 rosyjskiego Kodeksu podatkowego, co ma związek z rozwijaniem zasad dotyczących ustalania cen transferu dla celów podatkowych. Zgodnie z tym projektem, główne planowane zmiany zakładają co następuje: rozszerzenie listy kryteriów, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa mogą zostać uznane za powiązane, wprowadzenie szerszego zastosowania zasady ceny rynkowej; dopuszczalne dotychczas 20% odchylenie od cen rynkowych nie będzie dłużej  dozwolone, rozszerzenie listy oficjalnych źródeł informacji, formalne wprowadzenie następujących metod ustalania cen transferu: a) metoda marży transakcyjnej, b) metoda podziału zysków c) metoda wtórnej odsprzedaży danego dobra, wprowadzenie obowiązków informacyjnych w zakresie kontrolowanych transakcji, wprowadzenie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Nowe zasady dotyczące cen transferowych będą bliższe Wytycznym OECD w tym zakresie, niż przepisy obowiązujące obecnie.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 10 kwietnia 2009 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *