NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejRozdział 17 punkt 5 połączony z rozdziałem 18 Ustawy o podatku dochodowym nr 595/2003 z późniejszymi zmianami.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychBrak, choć Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (rozdziały I – VIII wraz z załącznikami) zostały opublikowane w Biuletynie Finansowym w latach 1997 – 2002 i są akceptowane jako przewodnik dla administracji.
3Definicja jednostek powiązanychRozdział 2 podpunkty  (n), (o), (p), (r) Ustawy o podatku dochodowym.
4Metody ustalania cen transferowychRozdział 18 punkty 2 i 3 Ustawy o podatku dochodowym.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychPodatnicy są zobowiązani do zapewniania dokumentacji zgodnie z rozdziałem 18 punktem 1 Ustawy o podatku dochodowym. Dokumentacja musi być złożona w ciągu 60 dni od złożenia żądania przez administrację podatkową w zakresie audytu cen transferowych (rozdział 18 punkt 6 Ustawy o podatku dochodowym). Dokumentacja jest wymagana także w przypadku: uprzednich porozumień cenowych (rozdział 18 punkt 4 Ustawy o podatku dochodowym), korekt współzależnych (rozdział 17 punkt 6 Ustawy o podatku dochodowym), procedur wzajemnego porozumiewania się (rozdział 18 punkt 8 Ustawy o podatku dochodowym). Dokumentacja może być złożona w języku słowackim lub w innym języku dozwolonym przez organy podatkowe. Wymagania w stosunku do dokumentacji cen transferowych (włączając w to uproszczone wymagania dla mniejszych przedsiębiorstw) zostały wprowadzone 1 stycznia 2009 roku w „Wytycznych określających zawartość dokumentacji dotyczącej zastosowanej przez podatnika metody ustalania cen transferowych zgodnie z rozdziałem 18 punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym”. Wytyczne te mają zastosowanie do transakcji rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2008 roku. Wytyczne są oparte na zasadach określonych w Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych oraz zasadach zamieszczonych w Rezolucji Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 roku dotyczącej kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE). Wytyczne te zostały opublikowane w Biuletynie Finansowym na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów Republiki Słowacji.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychBrak szczególnych procedur. W stosunku do badania cen transferowych i ewentualnych kar w tym zakresie stosuje się zasady ogólne.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Rozdział 18 punkty 4 i 5 Ustawy o podatku dochodowym: Podatnik może wnioskować o zgodę na wykorzystanie metody ustalania ceny transferowej (nie chodzi tu o całe uprzednie porozumienie cenowe, lecz tylko o zaakceptowanie metody) w formie pisemnej do administracji podatkowej. Metoda zaaprobowana przez administrację podatkową może być używana nie  dłużej niż przez pięć kolejnych lat podatkowych. Na pisemną prośbę podatnika może ona zostać przedłużona na kolejne pięć lat podatkowych pod warunkiem, że podatnik udowodni, że uprzednie warunki uzyskania zgody na stosowanie danej metody ustalania ceny transferowej nie zmieniły się.
8Linki do odpowiednich stron rządowychMinisterstvo financií Slovenskej republiky
9Inne istotne informacjeBrak.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na październik 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *