top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Inwestycje krótkoterminowe

  Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się głównie krótkoterminowe aktywa finansowe, czyli składniki majątku, które znajdują się w posiadaniu jednostki przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, a w szczególności:

  • akcje i inne papiery wartościowe przeznaczone do sprzedaży,
  • udzielone innym jednostkom pożyczki,
  • środki pieniężne ulokowane na terminowych rachunkach bankowych,
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
  • inne środki pieniężne (np. czeki i weksle obce).

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991