Prawidłowe przygotowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz analizy porównywalności wymaga od podatnika zgromadzenia wielu informacji. Mogą one dotyczyć zarówno samej transakcji i podmiotów ją realizujących, jak i danych o otoczeniu rynkowym oraz konkurencji.

Podstawowymi metodami pozyskiwania informacji są: analiza dokumentów źródłowych takich jak umowy czy cenniki oraz bezpośrednie rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie transakcji. Ponadto wiedzę o transakcji można zdobyć od wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się tzw. wywiadem gospodarczym oraz posiadających własne bazy danych.

W praktyce może się zdarzyć, że podmioty powiązane pomimo tego, że dołożyły wszelkich starań przy wyznaczaniu ceny transferowej na poziomie rynkowym w chwili zawierania transakcji nie miały pełnych informacji niezbędnych do prawidłowej oceny transakcji. Pewne informacje mogłyby bowiem spowodować ustalenie ceny na innym poziomie. Ustawodawca przewidział taką sytuację i zawarł odpowiednie przepisy w rozporządzeniach o cenach transferowych. Mówią one , że przy opracowywaniu dokumentacji podatkowej należy wziąć pod uwagę tylko te okoliczności, które były (lub mogły być) znane stronom transakcji w dniu jej zawarcia. Jest to nadrzędna zasada, którą należy się kierować przy gromadzeniu informacji potrzebnych do wykonania dokumentacji podatkowej.