Rachunkowość w literaturze przedmiotu określana jest jako system ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, umożliwiający pozyskanie, przetwarzanie oraz prezentację informacji pozwalających na podejmowanie decyzji zarządczych.

Rachunkowość dzielimy na dwa główne obszary: rachunkowość finansową oraz zarządczą. W literaturze tematu spotyka się również rozróżnienie na rachunkowość budżetową, jednakże nie mieści się ona w naszym obszarze zainteresowań ze względu na to, że pozostaje ona bez większego związku z cenami transferowymi.

Rachunkowość finansowa
Rachunkowość finansową będziemy określać jako system ewidencji gospodarczej, polegający na pomiarze i rejestracji majątku przedsiębiorstwa za pomocą ksiąg finansowych oraz wyniku finansowego. Jest to system, którego celem jest odzwierciedlanie procesu prowadzonej działalności oraz ocena tej działalności.

Głównym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Cechą rachunkowości finansowej jest jej sformalizowanie, gdyż obliguje ono przedsiębiorców do prowadzenia działalności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza jest natomiast rodzajem rachunkowości gromadzącym, agregującym, klasyfikującym,  analizującym  oraz prezentującym informacje finansowe i niefinansowe  dostarczane jednostkom wewnętrznym na temat przedsiębiorstwa.

Głównym celem rachunkowości zarządczej jest ciągłe dostarczanie informacji wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji przez zarząd danego przedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż wspiera ona podejmowanie istotnych i często kluczowych decyzji przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi.

Również w zarządzaniu cenami transferowymi kluczową rolę odgrywa rachunkowość, gdyż pozwala ona na ewidencję transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi oraz zapewnia odpowiednie sterowanie wpływem zawieranych transakcji i podejmowanych decyzji na sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa. Poza tym stanowi ona narzędzie pozwalające na monitowanie przenoszenia i podziału wartości w ramach całego przedsiębiorstwa[1].

Zakres merytoryczny działu
W ramach niniejszego działu zaprezentowaliśmy informacje w podziale na rachunkowość zarządczą i rachunkowość finansową.

W stosunku do rachunkowości zarządczej czytelnik odnajdzie treści w zakresie: modeli cen transferowych w przedsiębiorstwach zdywizjonalizowanych, nettingu, cash poolingu oraz nowoczesnego systemu rachunku kosztów wykorzystywanego przy określaniu bazy kosztowej cen transferowych.

W module rachunkowości finansowej omówiliśmy rolę cen transferowych w sprawozdaniach finansowych oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Czytelnik znajdzie również odniesienie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości poruszających kwestie związane ze zjawiskiem  szeroko pojętych cen transferowych. Poza tym warte uwagi jest również zapoznanie się z definicjami jakimi posługuje się ustawodawca w polskiej ustawie o rachunkowości.


[1] P. Kabalski, Trzy aspekty problemu cen transferowych – próba syntezy, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 195.