Podatki i prawo

W dziale Podatki i Prawo zaprezentowane zostały treści związane z zagadnieniem cen transferowych uregulowane w prawie polskim, jak i w dyrektywach Unii Europejskiej oraz Wytycznych OECD.

W ramach prawa polskiego można odnaleźć informacje w zakresie cen transferowych regulowanych przez poszczególne przepisy następujących aktów prawnych:

 • Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86)
 • Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2000,  Nr 14, poz. 176 ze zm.)
 • Ustawę ordynacja podatkowa z dnia z 29 sierpnia 1997 r.
  (Dz. U. 1997 Nr 137, poz. 926)
 • Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia z dnia 11 marca 2004 r.
  (Dz. U. 2004,  Nr 54, poz. 535)
 • Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 
  (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu
  i trybu określania dochodów osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu
  i trybu określania dochodów osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

 
>> Pełna treść aktów prawa polskiego tutaj>>


 
Zaprezentowaliśmy również treści na temat dyrektyw i raportów Unii Europejskiej
w zakresie cen transferowych, w których odnajdą Państwo:

 • Dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • Wspólne Forum UE ds. cen transferowych – sprawozdanie dotycząc małych
  i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych,
 • Wspólne Forum UE ds. cen transferowych – sprawozdanie dotycząc porozumień
  w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych,
 • Dokumentację cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej.

 
>> Pełna treść dyrektyw i raportów unijnych tutaj>>


 
Ponadto w tym dziale znajdują się również szczegółowo opisane zasady i metody zawierania transakcji przez podmioty powiązane w oparciu o Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).


 
>> Pełna treść dyrektyw i raportów OECD tutaj>>


 

Stworzyliśmy również dział administracyjne metody unikania i rozwiązywania sporów, w którym zamieściliśmy wytyczne w zakresie sposobów postępowania w celu minimalizacji ryzyka związanego z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi.

Dział ten poświęcony jest jak sama nazwa wskazuje prawu i wytycznym, które w szeroki sposób regulują obszar cen transferowych w kraju jak i na świecie.