NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów cytowanie treści i przepisów –
zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejSzwajcarskie prawo podatkowe nie zawiera bezpośredniej definicji zasady ceny rynkowej ani nie zajmuje się bezpośrednio zagadnieniem cen transferu pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednakże, podstawy prawne do oszacowania dochodu odpowiadającego cenie rynkowej, znajdują się w art. 58 Ustawy Federalnej o bezpośrednich podatkach federalnych z 14 grudnia 1990 roku oraz w art. 24 Ustawy Federalnej o harmonizacji podatków nakładanych przez kantony i gminy z dnia 14 grudnia 1990 roku. Zasadniczo odliczeniu od podatku podlegają jedynie uzasadnione wydatki ponoszone w toku prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowi podstawę do dokonywania korekt dochodów w warunkach nie spełniających zasady ceny rynkowej.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychSzwajcaria zaakceptowała Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Federalna administracja podatkowa wprowadziła 4 marca 1997 roku okólnik informujący władze podatkowe poszczególnych kantonów o treści Wytycznych i pouczający administracje kantonów, by Wytyczne te były przestrzegane.
3Definicja jednostek powiązanychSzwajcarski Federalny Sąd Najwyższy wyraźnie zdefiniował pojęcie jednostek powiązanych. Zgodnie z definicją, jednostka jest uznawana za powiązaną, jeśli pomiędzy dwoma jednostkami zachodzi bliska relacja gospodarcza lub personalna. Zatem, pośrednie lub bezpośrednie pełnienie funkcji kontrolnych, zarządczych lub udział w kapitale nie jest w tym kontekście wymagane. Kluczowe jest stwierdzenie czy dana transakcja zaistniała ze względu na stosunki łączące dane jednostki, czy nie.
4Metody ustalania cen transferowychSzwajcaria korzysta z metod sugerowanych przez OECD w Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychNie istnieją szczególne wymagania dotyczące cen transferowych. Art. 126 Ustawy Federalnej o bezpośrednich podatkach federalnych z 14 grudnia 1990 roku oraz w art. 42 Ustawy Federalnej o harmonizacji podatków nakładanych przez kantony i gminy z dnia 14 grudnia 1990 roku nakładają na podatnika obowiązek przedłożenia organom podatkowym wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego oszacowania dochodu do opodatkowania. W przypadku cen transferowych podatnik musi udowodnić, że ceny transferu w danej transakcji zostały ustalone na poziomie odpowiadającym zasadom rynkowym i są gospodarczo uzasadnione.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychSzwajcarskie prawo nie przewiduje szczególnych procedur kontrolnych lub kar dotyczących cen transferowych. Zagadnienia związane z cenami transferowymi są badane przy użyciu standardowych procedur kontrolnych. Podatnik jest proszony o dostarczenie wszelkich informacji, które mogą być istotne dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania. Jeśli podatnik nie współpracuje z administracją podatkową, mogą zostać na niego nałożone kary.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
W Szwajcarii nie istnieje formalna procedura dla ustanowienia uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Jednakże dwustronne uprzednie porozumienia cenowe są wdrażane przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów dotyczących wzajemnego porozumiewania się zawartych w traktatach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
8Linki do odpowiednich stron rządowychDas Staatssekretariat für internationale Finanzfragen
9Inne istotne informacjeBrak.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 26 listopada 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *