Skip to content

Postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

W przypadku negatywnego wyroku WSA podatnikowi przysługuje skarga do NSA, która musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. Wyrok NSA stanowi ostateczne rozstrzygnięcie podejmowane przez Sąd w Polsce. W przypadku negatywnego
Czytaj więcej

Postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Otrzymanie decyzji organu II instancji, z którą podatnik się nie zgadza upoważnia go do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Wyrok
Czytaj więcej

Postępowanie podatkowe w II instancji

Postępowanie podatkowe w II instancji, tzw. postępowanie odwoławcze jest wszczynane przez podatnika, który otrzymał nieprzychylną decyzję w postępowaniu podatkowym w I instancji. Odwołanie od decyzji organu I instancji jest wnoszone
Czytaj więcej

Postępowanie podatkowe w I instancji

Postępowanie podatkowe stanowi konkretyzację postępowania kontrolnego, gdy organ wnioskując o stwierdzonych wcześniej nieprawidłowościach prowadzi postępowanie zmierzające do wydania decyzji, która określi zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości, negując tym samym wysokość
Czytaj więcej

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa podejmowana jest przez organy podatkowe z urzędu. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani podatnicy (płatnicy lub inkasenci) wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie
Czytaj więcej

Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające podejmowane są przez organ podatkowy z urzędu. W tym zakresie organ podatkowy może podejmować czynności sprawdzające mające na celu: 1. sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w
Czytaj więcej

Kiedy podmioty można uznać za powiązane?

Podmioty są powiązane jeśli występują pomiędzy nimi bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziałuw kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych). Szczegółowy opis powiązań znajduje
Czytaj więcej

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?

Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi (zagranicznymi lub krajowymi), transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, transakcji z podmiotami prowadzącymi działalność
Czytaj więcej

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Dokładna definicja cen transferowych została przedstawiona tutaj >>
Czytaj więcej

Kiedy należy przygotować dokumentację podatkową?

Dokumentacja podatkową należy przygotować w sytuacji, gdy dana transakcja przekroczy ustawowo określony limit zobowiązujący do jej sporządzenia. Dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana na bieżąco. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj
Czytaj więcej
EnglishGermanPolish