NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 13(3) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nr 5520 (dalej jako: CIT) stanowi, że „Zasada ceny rynkowej oznacza, że cena lub wynagrodzenie za nabyte lub sprzedane dobra bądź usługi pomiędzy podmiotami powiązanymi powinna być ceną lub wynagrodzeniem, które zostałoby ustalone w przypadku braku związku pomiędzy stronami”.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychArt. 13 ustawy CIT stanowi, że regulacje w zakresie cen transferowych opracowano uwzględniając międzynarodowe prace nad tym zagadnieniem, a w szczególności Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych.
3Definicja jednostek powiązanychPodmioty powiązane zostały zdefiniowane w art. 13(2) w Ustawie CIT.  Zgodnie z tym, następujące podmioty mogą być przykładowo uznane za powiązane: Udziałowcy przedsiębiorstwa; Osoby fizyczne lub prawne powiązane z przedsiębiorstwem lub jego udziałowcami, Osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują przedsiębiorstwo w sposób pośredni lub bezpośredni poprzez zarządzanie, kontrolę i nadzór lub kapitał, Osoby fizyczne lub prawne, które są kontrolowane przez przedsiębiorstwo w sposób pośredni lub bezpośredni poprzez zarządzanie, kontrolę i nadzór lub kapitał. Art. 13(2) mówi także, że „Biorąc pod uwagę czy wysokość opodatkowania w kraju źródłowym jest taka sama jak w Turcji oraz możliwość wymiany informacji, wszystkie transakcje prowadzone w podmiotami zlokalizowanymi w krajach lub regionach określonych przez radę ministrów zostaną potraktowane, jakby były przeprowadzone przez podmioty powiązane”.
4Metody ustalania cen transferowychMetoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (CUP), Metoda koszt plus (C+), Metoda ceny odsprzedaży (RPM), Inne metody (metoda podziału zysku, metoda marzy transakcyjnej netto oraz inne metody określone przez podatnika) Podatnik powinien zastosować jedną ze wspomnianych powyżej tradycyjnych metod transakcyjnych (CUP, C+, RPM) w celu określenia ceny zgodnej z zasadą ceny rynkowej w swoich transakcjach z podmiotami powiązanymi. W tym kontekście, podatnik powinien wybrać tę metodę, która najbardziej pasuje do natury badanej transakcji. Jednakże, jeśli zastosowanie zasady ceny rynkowej przy użyciu metod transakcyjnych jest niemożliwe, podatnik powinien skorzystać z innych metod, które najlepiej odpowiadają naturze transakcji. Pod tym względem istnieje hierarchia pomiędzy tradycyjnymi metodami transakcyjnymi, a pozostałymi metodami.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychWymagane są trzy typy dokumentów dotyczących cen transferowych: Roczny raport cen transferowych, który musi być przygotowywany przez wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych do terminu złożenia rocznego zeznania CIT oraz (na prośbę organów) składany do tureckiej administracji skarbowej lub innych organów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli (badania). Formularz dotyczący cen transferowych, kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych oraz cienkiej kapitalizacji musi być wypełniany przez wszystkich podatników podatku dochodowego i składany we właściwym urzędzie podatkowym jako załącznik do rocznego zeznania CIT. Podatnicy związani uprzednim porozumieniem cenowym (APA) powinni przygotowywać raport dotyczący tegoż porozumienia w każdym roku jego trwania oraz złożyć taki raport tureckiej administracji skarbowej do terminu składania rocznego zeznania CIT. 
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychW Ministerstwie finansów w Radzie kontroli podatkowych ustanowiono w 2011 roku wydział cienkiej kapitalizacji, cen transferowych oraz transakcji transgranicznych. Pokrewne wydziały są zlokalizowane w Ankarze, Istambule oraz w Izmir. Brak jest szczególnych prawnych uregulowań procedury kontroli cen transferowych oraz szczególnych kar ich dotyczących. Zgodnie z odpowiednimi zapisami Ustawy
o postępowaniu podatkowym nr 213 do spraw związanych z cenami transferowymi stosuje się ogólne zasady kontroli i sankcjonowania.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych)Art. 13(5) ustawy CIT. Rozporządzenie ministra nr 2007/12888 z dnia 6 grudnia 2007. Rozporządzenie ministra nr 2008/13490 z dnia 13 kwiecień 2008. Ogólny komunikat w sprawie cen transferowych nr 1 z dnia 18 października 2007. Ogólny komunikat w sprawie cen transferowych nr 2 z dnia 22 kwietnia 2008. Zgodnie z art. 13(5) ustawy CITL, podatnicy mają możliwość wnioskować do tureckiego ministra finansów o uprzednie zaakceptowanie metody szacowania ceny używanej przez podatnika w transakcjach z podmiotem powiązanym. Rozporządzenie ministerialne nr 2007/12888 deleguje uprawnienia do podpisywania z podatnikiem  uprzednich porozumień cenowych (APA) do tureckiej administracji podatkowej (TRA). W ramach powyższych przepisów, podatnicy podatku dochodowego mogą wnioskować o jedno-, dwu- lub wielostronne porozumienia APA. Formalnie podpisane porozumienie APA pomiędzy podatnikiem a TRA stanie się obowiązujące z datą jego podpisania. Kiedy takie porozumienie zostanie zawarte, zarówno podatnik, jak i TRA będą związani uzgodnioną metodą przez okres wskazany
w porozumieniu (maksymalnie przez 3 lata) lub do czasu, gdy warunki i kluczowe założenia porozumienia pozostaną bez zmian. Obowiązujące już porozumienie cenowe (APA) pod tymi samymi warunkami, założeniami oraz z wykorzystaniem tej samej metody szacowania cen może zostać przedłużone tylko na jeden dodatkowy okres.
8Linki do odpowiednich stron rządowychGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
9Inne istotne informacjeRównolegle do uregulowań dotyczących cen transferowych wprowadzonych do ustawy CIT, pokrewne przepisy zostały dodane artykułem 41 do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nr 193.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na styczeń 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *