Unia Europejska

W związku z rosnącymi wymaganiami względem dokumentacji w krajach UE oraz występującymi między nimi znaczącymi różnicami, postanowiono przeprowadzić szereg prac poświęconych badaniom nad dokumentacją cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE.

Wynikiem tych prac było wydanie przez Komisję Wspólnot Europejskich 7 listopada 2005 roku Komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych dotyczących dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE.

Niniejszy Komunikat stanowi swego rodzaju sprawozdanie z prac przeprowadzonych przez Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych, jakie miały miejsce w okresie od stycznia 2004 do maja 2005 roku w sprawie DCT UE. Ponadto wskazany dokument zawiera również wnioski Komisji w zakresie poczynionych prac nad dokumentacją cen transferowych.

Głównym założeniem działań Wspólnego Forum jest określenie różnych podejść do wymogów związanych z dokumentacją, występujących w krajach członkowskich UE,
w których funkcjonują poszczególne przedsiębiorstwa wielonarodowe oraz ich filie.

Zakres merytoryczny działu
W niniejszym dziale zaprezentowaliśmy informacje dotyczące znormalizowanej Dokumentacji Cen Transferowych UE (DCT UE). Czytelnik znajdzie tutaj informacje
w zakresie koncepcji znormalizowanej DCT UE, kodeksu postępowania w sprawie
DCT UE oraz znormalizowanej DCT UE, składającej się z dokumentacji podstawowej
i dokumentacji odnoszącej się do określonego kraju, szczegółowo zaprezentowanych
w niniejszym dziale.