NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowej Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w rozdziale 147 Ustawy Podatkowej z 2010 rok (przepisy międzynarodowe i inne).
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Odniesienie do Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych znajduje się w rozdziale 164 Ustawy Podatkowej z 2010 roku (przepisy międzynarodowe i inne).
3Definicja jednostek powiązanych Definicja podmiotów powiązanych znajduje się w rozdziale 148 Ustawy Podatkowej z 2010 roku (przepisy międzynarodowe i inne).
4Metody ustalania cen transferowych Brak.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Nie istnieją szczególne wymagania w zakresie dokumentacji cen transferowych. § 21 załącznika 18 do Ustawy Finansowej z 1998 roku wymaga takich dokumentów i danych, które umożliwią dostarczenie prawidłowego i kompletnego zeznania podatkowego.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Nie istnieją szczególne uregulowania w zakresie procedur audytowych lub sankcji powiązanych z zagadnieniem cen transferowych. Informacje na ten temat znajdują się w załączniku 18 do Ustawy Finansowej z 1998 roku.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Przepisy takie znajdują się w rozdziałach 218-230 Ustawy Podatkowej z 2010 roku.  Instrukcja postępowania znajduje się natomiast na stronie internetowej zobacz>>
8Linki do odpowiednich stron rządowychBrytyjski Urząd Skarbowy i Celny (Her Majesty’s Revenue and Customs) zobacz>>
9Inne istotne informacje Brak.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na wrzesień 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *