top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Wskaźniki giełdowe (rynku kapitałowego)

  Wskaźnik ceny do zysku

  (ang. price/earnings ratio, P/E)

  Wskaźnik stosowany głównie do określania stopnia opłacalności zakupu papierów wartościowych. Informuje o efektywności lokowania kapitału w akcjach danej spółki w porównaniu z alternatywnymi możliwościami nabycia innych akcji.

  Wskaźnik kapitalizacji

  Wskaźnik kapitalizacji jest odwrotnością wskaźnika ceny do zysku (P/E). Wyraża on wielokrotność rocznego dochodu. Innymi słowy wskazuje okres zwrotu, czyli liczbę lat, jaka jest niezbędna, by kapitał wydatkowany na zakup aktywów zwrócił się w postaci dochodu przez nie generowanego.

  Zysk na akcję

  (ang. earnings per share, EPS)

  Jest to jeden z podstawowych wskaźników rynku kapitałowego. Określa on wielkość zysku jaki przypada na jedną akcję. Wskaźnik dostarcza zatem informacji o potencjalnych korzyściach dla akcjonariusza, takich jak dywidenda czy przyrost wartości rynkowej akcji.

  Cena do wartości księgowej  

  (ang. price/book value)

  Wskaźnik informujący o bieżącej wycenie przez rynek wartości majątku (aktywa bez zobowiązań) danej spółki giełdowej. Alternatywnie wskaźnik ten można otrzymać dzieląc kurs akcji przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Wskaźnik ten powinien być rozpatrywany w odniesieniu do wartości uzyskiwanych przez inne przedsiębiorstwa działające w danej branży.

  PEG

  (ang. price earnings growth)

  Wskaźnik określający dynamikę wzrostu zysku w danym okresie (najczęściej rocznym). Urealnia on wskaźnik ceny do zysku, który dzieli ten wskaźnik przez prognozowaną wartość zysków (inaczej: przez przyrost zysku na akcję). Zasadniczo, im mniejszą wartość przyjmie PEG, tym mniej będzie trzeba zapłacić za przyszły wzrost wartości akcji.

  Stopa wypłat dywidendy

  (ang. dividend payout ratio, DPR)

  Wskaźnik pokazujący udział wypłaconej dywidendy w osiągniętym przez spółkę zysku, innymi słowy obrazujący skłonność spółki do przeznaczania zysku dla akcjonariuszy.

  Stopa dywidendy

  (ang. dividend yield)

  Wysokość stopy dywidendy określa skalę korzyści akcjonariuszy w stosunku do ceny rynkowej akcji. Pokazuje on jaki zysk został wygenerowany z kapitałów zainwestowanych przez nich w akcje danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik pomaga podjąć decyzję o zakupie, sprzedaży lub przetrzymywaniu określonych akcji.

  Wskaźnik retencji

  Wskaźnik retencji przedstawia wyrażony procentowo zysk przedsiębiorstwa, który nie został wypłacony akcjonariuszom w postaci dywidendy, lecz zainwestowano go w rozwój lub zachowano jako rezerwę  w określonych celach. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa mogą inwestować większość swoich zysków w  rozwój, co sprawia, że mają wysoki wskaźnik retencji. Natomiast duże znane przedsiębiorstwa z niewielką możliwością dalszego rozwoju charakteryzować się będą niską wartością tego wskaźnika. 

  Trwała stopa wzrostu

  (ang. sustainable growth rate, SGR)

  Trwała stopa wzrostu oznacza wzrost, który przedsiębiorstwo może finansować bez korzystania
  z zewnętrznych źródeł finansowania. Oblicza się ją jako iloraz wskaźnika zwrotu z kapitału własnego (ROE) i wskaźnika retencji.

  P/S lub PSR

  (ang. price to sales)

  Wskaźnik ten informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę. Różnice między przedsiębiorstwami w wartości tego wskaźnika mogą wynikać z różnej rentowności sprzedaży (wskaźnik jest tym wyższy, im wyższa rentowność), a także z oczekiwań inwestorów co do wzrostu sprzedaży w przyszłości (im wyższy oczekiwany wzrost, tym wyższy wskaźnik).

   

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991