top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Wskaźniki sprawności działania/zarządzania

  Wskaźnik cyklu należności w dniach

  (days sales outstanding, DSO)

   Wskaźnik cyklu regulowania należności określający po ilu średnio dniach do momentu sprzedaży (wystawienia faktury) przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę. Ważną informacją jest nie tylko długość oczekiwania na zapłatę, ale również stabilność tego wskaźnika. Wydłużanie się terminu otrzymania zapłaty w kolejnych okresach może wskazywać na możliwe problemy przedsiębiorstwa z płynnością finansową, spowodowane kłopotami ze ściąganiem należności. Wskaźnik cyklu należności w dniach powinien być zbliżony (a najlepiej krótszy) od długości okresu, w jakim spółka reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Zakłada się również, że wskaźnik nie powinien przekraczać o więcej niż 1/3 długości terminów zapłaty wskazywanych na fakturach.

  Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

  (days sales of inventory, DSI)

  Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach oznacza przeciętną liczbę dni jaka mija od wprowadzenia zapasów do magazynu do czasu jego opuszczenia. Wielkość oraz interpretacja wskaźnika uzależniona jest od branży i od szeregu istotnych czynników określających specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Nie jest pożądana ani zbyt szybka rotacja zapasów (ponieważ może sygnalizować niebezpieczeństwo wyczerpania zapasów w przypadku dużego zamówienia, a w konsekwencji utratę klientów, którym zależy na czasie realizacji zamówienia), ani obrót zapasami trwający zbyt długo (może to pociągać za sobą nadmierne koszty magazynowania oraz utratę wartości zapasów w czasie). 

  Wskaźnik cyklu zobowiązań

  Wskaźnik cyklu zobowiązań informuje po ilu średnio dniach spółka reguluje swoje zobowiązania. Zasadniczo im dłuższy jest to okres płatności tym większe korzyści dla spółki, ponieważ dłużej korzysta ona z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego. Jednak zbyt duża wartość wskaźnika może oznaczać problemy z regulowaniem zobowiązań przez spółkę, co może prowadzić do wzrostu kosztów z tytułu przeterminowanych płatności, a w konsekwencji prowadzić do pogorszeniem relacji z kontrahentami.

  Cykl konwersji gotówki

  (cash conversion cycle, CCC)

  Wskaźnik cyklu konwersji gotówki (inaczej: cykl kapitału obrotowego netto bądź cykl środków pieniężnych) jest miernikiem wykorzystywanym do analizy aktywności spółki. Pokazuje on okres, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na zakup czynników produkcji (moment spłaty zobowiązań), do momentu wpływu gotówki z tytułu należności. Długość cyklu gotówki determinuje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Zbyt długi cykl konwersji gotówki może być spowodowany kłopotami z płynnością. Krótszy cykl środków pieniężnych oznacza większy zysk dla firmy, ponieważ pieniądze zainwestowane w zapasy szybko wracają do przedsiębiorstwa i mogą być ponownie wykorzystane.

  Wskaźnik rotacji aktywów

  (ang. total asset turnover, TAT)

  Wskaźnik rotacji aktywów pozwala ocenić sprawność wykorzystania majątku przedsiębiorstwa, tzn. ocenić w jakim stopniu przyczyniają się one do generowania przychodów ze sprzedaży. Przyjmuje się, że im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej dla przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika jest uzależniona od takich czynników jak: kapitałochłonność, faza rozwoju przedsiębiorstwa, polityka rachunkowości oraz efektywność sprzedaży.

  Wskaźnik rotacji należności

  (receivable turnover)

  Wskaźnik rotacji należności przedstawia ile razy średnio w ciągu okresu obrachunkowego przedsiębiorstwo dokonuje zamiany udzielonego kredytu kupieckiego na gotówkę. Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się w przedziale od 7 do 10. Niski poziom wskaźnika, czyli mniejszy niż 7, obrazuje wysoki poziom należności, czyli nadmiernie kredytowanie kontrahentów przez przedsiębiorstwo, co w praktyce oznacza długotrwałe zamrożenie środków pieniężnych w należnościach.

  Wskaźnik obrotu zapasami

  (ang. inventory turnover)

  Wskaźnik ten jest znany także jako wskaźnik rotacji zapasów. Pozwala ona określić efektywność wykorzystania zapasów poprzez pokazanie ile razy w danym okresie obrócono zapasami, by uzyskać ostateczny przychód. Niska wartość wskaźnika oznacza, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i przedsiębiorstwo ponosi nadmierne koszty magazynowania. Wzrost wskaźnika oznacza natomiast, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991