top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie. • Wskaźniki wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia)

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  (ang. Debt Ratio, DR)

  Wskaźnik ten obrazuje obciążenie majątku zobowiązaniami, tj. stosunek kapitałów obcych (zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania) do aktywów ogółem. Przedstawia stopień gwarancji wywiązywania się przedsiębiorstwa ze zobowiązań wobec jego wierzycieli oraz ryzyko finansowe w przypadku braku możliwości refinansowania dotychczasowych kredytów.

  Wskaźnik pokrycia odsetek

  (ang. times interest earned)

  Wskaźnik pokrycia odsetek pozwala ocenić ryzyko wystąpienia sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie będzie posiadało gotówki, by zapłacić odsetki. Wskaźnik przedstawia maksymalną wartość, jaką przedsiębiorstwo byłoby w stanie zapłacić z tytułu wynagrodzenia za wykorzystywanie kapitałów obcych, nie ponosząc przy tym strat, ale też nie osiągając zysku.

  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

  (ang. debt to equity, D/E)

  Wskaźnik ten przedstawia udział zobowiązań w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
  w stosunku do poziomu zaangażowania kapitału własnego. Wiąże się to z możliwością pokrycia zobowiązań przedsiębiorstwa przez posiadane zasoby majątkowe. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 1,0 do 3,0.

  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

  (ang. long term debt to equity)

  Jest to jeden ze wskaźników opisujących wypłacalność przedsiębiorstwa. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego pokazuje jaka procentowa wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest finansowana przez zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki i obligacje o terminie zapadalności dłuższym niż 1 rok). Im mniejsza wartość wskaźnika, tym mniejsze jest ryzyko związane z inwestycją w przedsiębiorstwo. Przyjmuje się, iż wartość wskaźnika powinna oscylować wokół 50%. Wartość przewyższająca 100% jest natomiast sygnałem ostrzegającym przed możliwą niewypłacalnością przedsiębiorstwa.

  Wskaźnik kapitałowy

  (ang. equity ratio)

  Wskaźnik kapitałowy określa stropień pokrycia majątku przedsiębiorstwa kapitałami własnymi. Dostarcza on informacji o poziomie zadłużenia przedsiębiorstwa. Wysoka wartość wskaźnika informuje o niskim stopniu zadłużenia i wykorzystywania kapitałów obcych (kredytów i zobowiązań) przez przedsiębiorstwo.

  Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową

  (ang. fund flows to debt ratio)

  Wskaźnik prezentujący potencjalną zdolność przedsiębiorstwa do całkowitej spłaty zobowiązań za pomocą wypracowanej przez nie nadwyżki finansowej (tj. zyskiem netto powiększonym o wartość rocznej amortyzacji). Oznacza to, że uregulowanie zobowiązań odbyłoby się bez uszczuplenia majątku przedsiębiorstwa. Dzięki wskaźnikowi można określić przewidywany okres potrzebny do pełnego zastąpienia kapitałów obcych kapitałami własnymi.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991