Dnia 27 lutego 2014 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się wyjaśnienie obecnych przepisów dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw (dalej jako: Wyjaśnienie MF). Dokument ten odnosi się do zmienionego w lipcu zeszłego roku Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie cen transferowych[1], w którym znalazł się rozdział poświęcony zagadnieniu restrukturyzacji. Wyjaśnienie MF bazuje na treści Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych[2].

Opracowanie Ministra Finansów precyzuje zapisy Rozporządzenia w zakresie restrukturyzacji, definiuje szereg pojęć związanych z tym zjawiskiem oraz dostarcza praktycznych wskazówek co do sporządzania i badania dokumentacji podatkowej jej dotyczącej. Wyjaśnienie MF stanowi instrukcję postępowania przydatną zarówno dla podatników, jak i organów kontrolnych.

Minister Finansów zgadza się ze stanowiskiem OECD, że restrukturyzacja działalności dotyczy najczęściej:

  • przeniesienia czegoś posiadającego istotną wartość, np. wartości niematerialnych,
  • rozwiązania lub istotnej renegocjacji istniejących umów, np. produkcji, dystrybucji, umowy licencyjnej czy na świadczenie usług.

Proces restrukturyzacji działalności podmiotów powiązanych wiąże się z realokacją pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk, a co za tym idzie zysku osiąganego przez podmioty biorące udział w restrukturyzacji. Przeniesienie funkcji, aktywów i ryzyk może nastąpić jedynie wtedy, gdy podmiot je przejmujący dysponuje potencjałem do ich faktycznego przejęcia.

Wyjaśnienie MF kładzie nacisk na konieczność zgodności warunków przeprowadzenia restrukturyzacji z zasadą ceny rynkowej (the arm’s length principle). Oznacza to, że warunki ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach restrukturyzacji działalności powinny być porównywalne z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. W sytuacji, gdy danej transakcji nie można porównać do innej przeprowadzonej na wolnym rynku, należy zbadać porównywalność poprzez sprawdzenie czy niezależne podmioty zgodziłyby się na takie same warunki w zbliżonych okolicznościach.  

Minister Finansów wskazał trzy kluczowe obszary, które powinny zostać poddane analizie w związku z procesami restrukturyzacyjnymi. Są to:

  1. Transakcje restrukturyzacyjne (przeprowadzenie analizy funkcjonalnej przed i po przeprowadzeniu transakcji)
  2. Przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności oraz oczekiwane w związku z nią korzyści, w tym efekt synergii,
  3. Opcje realistycznie dostępne dla obu podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek dokumentowania transakcji restrukturyzacji oraz możliwość ich badania przez organy skarbowe istniały przed nowelizacją Rozporządzenia. Wyjaśnienie MF odnosi się zatem do transakcji będących w trakcie planowania i realizacji, jak i do tych mających miejsce przed zmianą zapisów Rozporządzenia. Opublikowanie Wyjaśnienia MF dotyczącego restrukturyzacji świadczy natomiast o rosnącym zainteresowaniu organów podatkowych tą tematyką, dlatego podatnicy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli w zakresie restrukturyzacji. Zakwestionowanie przez organy podatkowe zasadności przeprowadzonych przez podatnika procesów restrukturyzacyjnych może spowodować korektę dochodu i konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Więcej informacji na temat restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi można znaleźć w artykule „Restrukturyzacja przedsiębiorstw w świetle przepisów o cenach transferowych„. Zapraszamy do lektury!


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160 poz. 1268). Dalej: Rozporządzenie.
[2] Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, lipiec 2010.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *