W dniu 30 stycznia 2014 roku OECD umieściła na swojej stronie internetowej projekt Raportu dotyczący dokumentacji cen transferowych, mający w przyszłości zastąpić Rozdział V Wytycznych zatytułowany „Dokumentacja”. Niniejszy Raport został przygotowany przez OECD w celu zobligowania podatników do  gromadzenia i przekazywania organom podatkowym precyzyjnych i jasnych informacji w zakresie transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z tym dokumentem noszącym tytuł: Discussion Draft On Transfer Pricing Documentation And CbC Reporting podatnicy zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami, które są następstwem przygotowania dokumentacji cen transferowych w oparciu o nowe wytyczne OECD zaproponowane we wskazanym dokumencie.

Jedną z ważniejszych zmian jaką proponuje OECD w niniejszym Raporcie jest dwupoziomowy sposób prezentacji dokumentacji cen transferowych przez podmioty powiązane. Wskazane przez organizację podejście odwołuje się do „master file” oraz „local file”.

„Master file”  powinien zawierać ogólne dane i informacje odnoszące się do całej grupy oraz do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Informacje zaprezentowane w „master file” będą zorganizowane w pięciu kategoriach: globalna struktura organizacyjna, szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa, działania podejmowane na rzecz rozwoju i transferu wartości niematerialnych i prawnych, opis wszelkiej wzajemnej działalności finansowej podmiotów powiązanych, oraz dane dotyczące sytuacji finansowej i podatkowej przedsiębiorstwa w tym alokacji dochodów i podatków.

Ponadto z Raportu wynika również, że OECD zachęca, aby „master file” sporządzany był pod pieczą spółki matki, a następnie dostarczany do powiązanych podmiotów lokalnych działających w innych krajach. Nie do końca jasnym jest w jakim języku powinien zostać przygotowany niniejszy dokument. Najprawdopodobniej będzie to język angielski.

Natomiast „local file”, czyli plik lokalny /dokumentacja lokalna, powinna dostarczać szczegółowych informacji dotyczących transakcji zawieranych przez lokalnego podatnika z jego podmiotami powiązanymi. Zgodnie z nowymi wytycznymi OECD podatnik do dokumentacji tej powinien dołączyć szczegółowe i precyzyjne dane finansowe wraz ze studium porównawczym. 

 Poza wskazanymi nowościami w zakresie dokumentacji, OECD kładzie również nacisk na zwiększenie międzynarodowej współpracy pomiędzy administracjami podatkowymi poszczególnych krajów członkowskich. Wzajemna współpraca pozwoli na uzyskanie przez organy podatkowe informacji na temat zagranicznych podmiotów powiązanych zawierających transakcje z podmiotem lokalnym w ramach tzw. porozumienia o wymianie informacji.

Nowelizację Rozdziału V Wytycznych OECD zaplanowano na maj 2014, w związku z czym w chwili obecnej aż do końca kwietnia trwają burzliwe rozmowy i dyskusje na temat zaproponowanych przez OECD zmian. Przyjęcie standardowego podejścia powinno teoretycznie dać podatnikom pewność, że spełniają oni wszystkie niezbędne zobowiązania wobec administracji podatkowych poszczególnych krajów.  

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *