top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe są ważnymi uczestnikami systemu stosunków międzynarodowych. Stanowią zinstytucjonalizowaną formę współpracy pomiędzy państwami (międzynarodowe organizacje rządowe – IGOs) lub pomiędzy instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi pochodzącymi z różnych krajów (międzynarodowe organizacje pozarządowe – INGOs).

Międzynarodowe organizacje rządowe (IGOs)
Organizacje międzynarodowe rządowe to zorganizowane związki przynajmniej trzech państw utworzone na mocy umów międzynarodowych. Powoływane są dla realizacji określonych w dokumentach założycielskich (zwyczajowo w statucie) celów działania.
Organizacje międzyrządowe charakteryzuje podmiotowość prawnomiędzynarodowa, co oznacza, że mogą one posiadać i zaciągać we własnym imieniu prawa i obowiązki w prawie międzynarodowym. Wyraża się to przede wszystkim w możliwości zawierania umów międzynarodowych, utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych czy uczestnictwie w konferencjach międzynarodowych.

Funkcje organizacji międzyrządowych
W praktyce wyróżniane są trzy typy funkcji organizacji międzyrządowych w obszarze stosunków międzynarodowych, są to:

  • funkcje regulacyjne, polegające na stanowieniu norm prawnych, moralnych i politycznych, mających wpływ na sposób postępowania uczestników systemu stosunków międzynarodowych,
  • funkcje kontrolne, polegające na badaniu zgodności działań państw członkowskich z treścią ustalonych norm i wzorców,
  • funkcje operacyjne, polegające na świadczeniu usług państwom członkowskim lub innym podmiotom bezpośrednio przez organizację międzynarodową (np. prowadzenie badań, przygotowywanie raportów).

Cecha wyróżniająca
Atrybutem charakteryzującym organizacje międzyrządowe jest istnienie stałych organów. Zazwyczaj są to:

  • zgromadzenie ogólne, w którym reprezentowani są wszyscy członkowie organizacji,
  • rada posiadająca mniejszą ilość zmieniających się rotacyjnie członków oraz obdarzona kompetencjami wykonawczymi,
  • biuro lub sekretariat urzędujące stale i pełniące funkcje administracyjne i techniczne.

Podział międzynarodowych organizacji rządowych (IGOs)
Międzynarodowe organizacje rządowe dzielone są wg kryterium geograficznego oraz charakteru kompetencji organizacji.

Podział na podstawie klucza geograficznego:

  • organizacje  powszechne, których członkami mogą zostać wszystkie państwa świata (np. ONZ),
  • organizacje regionalne zrzeszające państwa zgodnie z ich położeniem geograficznym (np. Rada Europy, Afrykańskie Forum Podatkowe).

Podział ze względu na charakter kompetencji organizacji:

Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGOs)
Międzynarodowe organizacje pozarządowe mają odmienny charakter. Działalność struktur tego typu nie jest regulowana przez prawo międzynarodowe, lecz przez prawo państwa, w którym taka organizacja została zarejestrowana. Organizacje takie nie posiadają podmiotowości prawnomiędzynarodowej.

Wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych jedną z najliczniejszych grup stanowią te, o celach humanitarnych i pacyfistycznych oraz o charakterze kulturalnym. INGOs posiadają dużą siłę oddziaływania na swoje otoczenie, zarówno jako członkowie społecznego dialogu, jak i jako grupy lobbingowe, działające na rzecz popieranej przez siebie sprawy.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991